Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Gods kracht geboren uit het vleesch der zonde, maar dat geheiligd was door den Geest.

De verklaring, die Maria ontvangt van de belofte haar geschied, is geene verstandelijke maar eene geestelijke, dat is zij wordt dieper ingeleid in de geheimenissen Gods. Want de verklaring des Geestes bestaat niet daarin, dat het goddelijke binnen de perken van het eindige verstand worde gebracht en uit de verschijnselen der ervaringswereld opgehelderd, maar dat het oog verlicht worde om de verborgen wegen Gods te aanschouwen.

,, De heilige Geest zal over u komen — zoo luidt die verklaring — en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen: daarom ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden."

Haar gevoel heeft haar dus niet bedrogen. Te recht heeft zij begrepen dat het woord des engels op iets hoogers doelde dan uit den natuurlijken samenhang der dingen kan ontstaan. Maar toch, hoe ontzettend is dit woord! Eeeds was haar de vrees nabij geweest, toen zij den engel aanschouwde en in hooge spanning des geestes had zij het woord Gods vernomen. Maar nu geldt het niet meer alleen het vernemen van het woord Gods, dat niet kan vernomen worden zonder de diepste ontroering, snijdend als het is gelijk een tweesnijdend zwaard; niet meer alleen het aanblazen zijns Geestes, dat reeds menigen profeet als dood had doen nedervallen ter aarde. Neen, meer dan wat ooit profeten en martelaars hadden ontvangen en ondervonden, zal haar deel zijn. Haar geheele wezen zal als eene herschepping ondergaan; alles in haar zal geheiligd worden door den H. Geest en moeder zal zij worden van Gods Zoon. De vrucht van haar schoot zal heilig zijn. Niet alleen dat die Spruit des Heeren vervuld zal zijn met den H. Geest van zijner moeders schoot aan, zoo als van Johannes den Dooper gezegd wordt, maar heilig zal hij zijn, alhoewel uit eene vrouw geboren: zijn vleesch en bloed zal heilig zijn, alhoewel het vleesch en bloed is van eene Eva's dochter. Die vrucht die zij onder het hart zal dragen, dat kindeke dat zij zal baren, dat

Sluiten