Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de schaduwzijde, men zou niet gerust kunnen leven als het zoo was, dus het zal zoo niet zijn, het is de eigenaardigheid van predikers, althans van sommige, om alles donker te kleuren; — zij zullen toch, zeg ik, moeten toestemmen: er is wel iets van aan; en zij zullen mij dan, als prediker, toegeven dat ik spreek van een uur van duisternis, van een middernachtelijke uur in de geschiedenis.

Middernacht is het uur der rust. Zoo de lieer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief kamen zou, hij zou waken en zijn huis niet laten doorgraven. (Matth. XXIV: 43). Wij moesten waken: de mannen der kerk waken over het huis des Heeren, de mannen van den staat waken opdat de fondamenten der maatschappij niet omvergeworpen worden, ja, ieder, ik zeg niet ieder christen, maar ieder lid der christelijke maatschappij, waken dat behouden worde wat behouden, gereinigd wat gereinigd, omvergeworpen wat omvergeworpen moet worden, dat het wegstervende herleve en het wankelende bevestigd worde. Maar waken wij ? Wij stellen het antwoord nog uit. Alleen thans worde gevraagd: zijn er niet velen, ja zeer velen, die slapen, velen der machtigsten, der invloedrijksten ? Is er niet vreeze gekomen over de koningen der wereld ? Heeft niet eene siddering de vorsten der wereld aangegrepen, en zijn ook de wijzen en zieners der wereld niet als met blindheid geslagen ? Het is hier de plaats niet om in bijzonderheden te treden: licht zouden wij afdalen tot liet gebied der dageliiksche kroniek, waarboven Gods woord ons verheft. Maar wel mag ik wijzen op hetgeen zoo duidelijk schijnt te zijn, want het wordt zoo veel gezegd, namelijk dit, dat de tijd dien wij beleven te groot is om door de menschen gekend en beheerscht te worden, hetgeen eigenlijk beteekent dat de menschen te klein zijn om dien tijd te begrijpen en te beheerschen. Wij drijven voort op den stroom der gebeurtenissen van iederen dag, maar thans minder dan ooit zijn die gebeurtenissen te voorzien, te voorkomen of te stuiten. Oorlogen ontbranden, men weet dikwerf niet hoe, en op plaatsen waar zij niet verwacht worden.

Sluiten