Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij gaan te snel voort om te kunnen stijgen, en alleen uit de hoogte ziet men in de verte.

Het is de stem des Geestes in de gemeente. De stem des Geestes. Wat verstaat gij daaronder? vraagt gij mij.

Ik versta daaronder in de eerste plaats de stem des geprangden boezems die naar lucht hijgt, de stem des beangstigden gewetens dat vrede zoekt; de stem der verlorenen die om redding roepen. Is er niet onder al ons jagen en drijven en werken een onbeschrijfelijke angst in de harten der menschen, een nameloos gevoel van onvrede, van rampzaligheid, van hopeloosheid ? Geniet de tegenwoordige eeuw; de natuur vloeit mildelijk voor u, laaft u aan hare bron, gij kinderen der negentiende eeuw, zoo luidt de stem der wereld in onze ooren. Maar ach, hoe meer men hun gebiedt de tegenwoordige eeuw te genieten, hoe meer zij verlangend uitzien naar de toekomstige. Hoe meer men ons toeroept: de natuur is mild, laaft u aan hare bron, baadt u in hare wellusten; des te meer brandt ons hart van dorst naar het bovennatuurlijke, dat men zegt dat een hersenschim is.

En die angst des gewetens, die dorst des harten, lang, lang kan zij verborgen blijven, door de vrees der wereld in 't hart gebonden en besloten, en hoe velen wellicht onder u, die, zoo zij het geheim hunner harten durfden openbaren, zouden uitroepen: ik heb geen vrede, mij is bange, mij is bange! Maar toch als een stormwind gaat de Geest over de volkeren en wel hoort men zijn geluid. Wat beteekenen die opwekkingen, gelijk men ze noemt, die, als in alle tijden van gevaar en ontbinding in de geschiedenis, ook thans worden opgemerkt? Leggen zij, wat men ook daartegen moge inbrengen, geene getuigenis af van onuitwischbare behoeften der menschelijke natuur en van de onvergankelijke kracht van het woord Gods ? Ziet, hier komen zij op als watervloeden, eerst als uit de verte, maar al luider en luider verheft zich hare stem, en alle dammen en dijken breken zij door. Daar vallen zij neder als een orkaan, en aanvankelijk schijnen zij niets dan verwoesting aanterichten, verwoesting van eeuwenoude instellingen, van de

Sluiten