Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen de duistere gestalten der wereld alle te voorschijn in het licht dat opgaat. De menschen verschijnen in hun ware licht, maar ach, zij zijn allen duisternis, zij haten het licht, hunne werken waren boos, daarom hebben zij de duisternis liever gehad dan het licht, en zij hebben getracht het licht uittedooven; zij hebben Hem gedood die het licht der wereld is.

Zoo gaat dan eerst een zelfde oordeel over allen. Het blijkt aan het kruis van Christus dat er niemand rechtvaardig is, ook niet een; niemand die verstandig is, niemand die God .rockt; allen zijn zij afgeweken, te samen zijn zij onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe (Rom. III : 10—12).

Ja, hunne werken waren boos, daarom hebben zij de duisternis liever gehad dan het licht: want een iegelijk, die kwaad cloct haat het licht en komt tot het licht niet opdat zijne werken niet bestraft worden. Niet alleen lijdelijke afkeer maar werkzame vijandschap wordt gewekt door de verschijning des lichts. De wereld raapt hare krachten samen; voor een oogenblik vergeet zij haar inwendigen strijd, de anders vijandig tegen elkander gekeerde krachten verzoenen zich in gemeenschappelijken haat en tot den gemeenschappelijken moord waarin de haat zich voltooit. Zij meenen overwonnen te hebben.

Maar ziet, zij doen het niet allen met even groote gerustheid. Daar worden kloppingen des gewetens gevoeld, en de bevredigde wereld die haren haat heeft bot gevierd vereenigt zich in sidderenden angst in de aanschouwing van haar slachtoffer. Daar zijn er die weten dat zij hun eigen doodvonnis teekenen, als zij het zijne vellen. Daar zijn Nicodemussen die door het kruis bewogen worden tot het licht te komen, daar zijn discipelen die liet kruis uit hunne verstrooiing verzamelt, daar is eene menigte die den kruisberg verlaat zich slaande op de borst. Daar zijn er in één woord in de duistere wereld, die de waarheid doen.

De waarheid doen. Wat zegt dat? Is het zich in het licht baden, het licht bezitten en verspreiden? Dan zoude het niet

Sluiten