Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn leven geheel in de toestanden dezer zondige wereld is overgegaan en al zijne kracht daarin heeft ontwikkeld. Dat leven is eene menschelijke geschiedenis geworden: het woord heeft onder ons gewoond. Daarom konden zijne discipelen getuigen, en wij met hen zoo wij hunne getuigenis aannemen: wij hebben zijne heerlijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid als des Eengeborenen van den Vader, vol van genade en van waarheid. Om die heerlijkheid te aanschouwen hebben zij hem moeten vinden op hunne wegen, ten einde hem te kunnen volgen op de zijne. Zij hebben strijd moeten aanschouwen tegen zonde en dood, en hem overwinnaar moeten zien. Zij hebben moeten zien hoe de krankheid week op zijn woord, hoe in het verscheurde gemoed troost als hemelsche balsem nederdaalde, hoe de machtelooze zondaar opstond uit den dood zijner zonden met nieuwen moed bezield. Zij hebben een blik moeten slaan in de verborgene krachten die in hem waren, en die bewaard werden voor eene heerlijke toekomst en daarvan de profetie zijn, als zij aanschouwden hoe de natuur geen weerstand kon bieden aan zijnen heiligen wil. Zij hebben hem eindelijk den dood in zich zeiven moeten zien overwinnen door de opstanding uit de dooden. Hij heeft moeten sterven met ons en voor ons, opdat de eeuwige kracht zijns levens openbaar zoude worden als eene kracht die onzen dood overwint. Onze menschelijke wereld, door zonde en dood beheerscht, heeft hem als moeten omsingelen en belegeren, op hem moeten aandruisen, eerst met al hare verleidingen dan met al hare verschrikkingen, opdat het zou blijken dat in waarheid zijn heilig en eeuwig leven onverwoestbaar is en onverwelkelijk, maar ook tevens mededeelbaar, mededeelbaar aan menschen, de levenskracht der wereld. Als zoon des menschen is hij verzocht en heeft hij geleden en is hij gestorven. Maar die zoon des menschen was de Zoon Gods, die voor de verzoeking niet kan bezwijken, die in het lijden de zaligende gemeenschap met den Vader niet verliest, die in den dood zijn leven niet prijs geeft.

Zoo is hij geopenbaard om de zonden weg te nemen, alleen door zelf in de zondige wereld zonder zonde te zijn. Geene zonde

Sluiten