Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is in hem, zegt de apostel niet nadruk om te verklaren hoe hij de zonde wegneemt, Geene zonde is in hem: 't zegt niets als wij hier moesten denken aan eene Godsverschijning: dat er tocli in God geene zonde is behoefde immers niet gezegd te worden, 't Zegt veel, t zegt alles, als wij ons voorstellen den strijd, het lijden van den zoon des menschen in de wereld, en letten op zijn eeuwig onwankelbaar recht. Vrij mag beweerd worden, dat geen mensch alzoo verzocht is geworden als deze Zoon des menschen. Geen mensch heeft deze tegensprekingen te verduren gehad, geen mensch was zoo vreemd in de wereld en voelde zich daarin zoo weinig te huis als deze Zoon des menschen, en geen mensch had dit besef van kracht noch dit bewustzijn van onschuld. Al wat hij ondervond was de tergendste onrechtvaardigheid. Geen mensch had zoo veel reden om aan God te twijfelen, geen mensch zoo veel aanleiding om zich van God los te scheuren en tegen God te verhellen als deze Zoon des menschen.

Maar <jeenc zonde is in hem. In den verpesten dampkring bleef hij onbesmet; in de booze wereld bleef li ij heilig. Wat zeg ik? waar deze wereld slechts zonde en dood ademde, geloofde hij aan hare toekomst, bleef hij haar liefhebben en deelde haar zijne liefde mede. Zijn geloof heeft ons behouden, want door dat geloot liet hij ons niet los, hield vast aan ons toen wij hem verwierpen; keert weder tot den Vader, niet alleen maar met de zondige wereld die hem doodde, die hij lief had en wier vloek hij droeg, in zijn hart.

III.

In weinig woorden beschreef ik de gedachte des apostels: hij is geopenbaard om de zonden weg te nemen en geene zonde is in hem; en verre is van mij de waan, alsof ik u hiermede het geheele verlossingswerk zou hebben beschreven. Onbeschrijfelijk

Sluiten