Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getoond welke het einde is zijner wegen; — het rijk is gekomen, de opstanding des vleesches is nu geschied, laat ons van ons wegwerpen alle banden, zijt gij niet allen koningen en priesters ? heerscht dan als koningen, uw macht is heilig en van God.

En deze demonen: doen zij ook thans hunne stem niet hooren ? In duizend verzoekingen komen wij dagelijks. Vreest al wat nieuw is, nieuwe uitdrukkingen, nieuwe denkbeelden, nieuwe vormen; vreest wetenschap en wijsbegeerte, legt uw geest aan de banden; legt u neder bij het oude, het oude is het beproefde. Waarbij uwe vaderen geleefd hebben leeft ook daarbij, al het overige of andere is uit den duivel, het is de moderne theologie en gij weet wat dat beteekent. Zoo luidt de taal des conservatieven demons.

Keert den stroom der geschiedenis, leidt af zijne wateren, terug tot den oorsprong. Breekt af die ineenvallende kerken. Geen gezag blijve staan. Geen gezag hebbe de overlevering, de geschiedenis, de kerk; geen gezag de schrift, geen gezag Jezus; gezag hebbe de waarheid, de onpersoonlijke, de geest, het nadenkend verstand. Immer voort, immer hooger; in de lucht alleen waar alle bijzondere voorwerpen aan uw oog onttrokken zijn, daar zult gij zien.

Groot, zeer groot is het gevaar van afval ten allen tijde, vooral in onzen tijd. Afval is het blindelings te gelooven, te gelooven omdat men vreest, te gelooven op grond van een onbegrepen gezag; zich te onderwerpen, men weet niet aan wien, men weet niet waarom, aan het bestaande alleen omdat het bestaat. Afval is het zich buiten de zegenende en zegenrijke invloeden der christelijke kerk, des christelijken geestes, der christelijke waarheid en van het woord der waarheid te plaatsen, en daar buiten een punt te zoeken van waar men het recht dier overlevering en van dien gegeven toestand zou kunnen beoordeelen. Afval is dit van zijn doop, van zijne belijdenis, van den naam waarin wij gedoopt zijn.

Welnu, deze verzoekingen omgeven ons in grover of fijner vorm alom. Zij duiken op aan alle zijden; ieder huis, ieder hart is daarvan het tooneel. Treurige tijd, zeggen sommigen. Blijde

Sluiten