Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ik vraag u: wanneer God niet het voorwerp is dat men in den mensch zoekt en lief heeft, waarmede eindigt dan die liefde? Is liet niet in dweepende hartstochtelijkheid? Hartstocht nu put uit; zij geeft geen leven maar zij doodt.

Zal ik nu hiertegenover stellen de kracht der liefde die in Christus is, de wijding die alle menschelijke genegenheden van Hem ontvangen, hoe de liefde van Jezus Christus in huis en maatschappij werkt als het zout dat het bederf weert? Ik beroep mij op alle in waarheid christelijke echtgenooten en ouders in uw midden; in waarheid: zeg ik, d. i. die een Christus hebben niet alleen in het verleden maar ook in het heden, niet alleen hier boven maar ook hier beneden; zegt het mij, denkt u dien vriend, dien heiland, dien onzichtbaren huisgenoot weg uit uw huis, dien inwoner in het hart van man of vrouw, dien opvoeder en verzorger uwer kinderen, wat blijft er over van uw huis, van uw hart? Zou uw huis niet worden als eene markt voor de gansche wereld geopend en waar niemand te huis is; uw hart als een betreden weg waar het zaad verstikt en de regen wegvloeit ?

Het is niet waar; onze eigen ervaring zegt het ons anders; het is niet waar, wat sommige menschenhaters beweren, dat de mensch van nature geene behoefte zou hebben aan liefde, geen aanleg tot, geene vatbaarheid voor liefde. Maar, wordt die behoefte niet bevredigd in Christus, dan geschiedt met het menschelijk hart wat met den onbebouwden akker al is die ook nog zoo vruchtbaar geschiedt: de woestijn wint al meer en meer en de onvruchtbaarheid wordt natuur. Waar Christus woont, integendeel, daar wordt ook de woestijn tot vruchtbaar land en waterbronnen ontspringen in dorre plaatsen. De weelderige grond van Palestina, waar de woestijn als een kanker voorteet, zietdaar het beeld van het hart waarin Christus niet woont; de vruchtbare akkers der door de Christelijke zending beschaafde landen, daar waar vroeger woestenij was, zietdaar het tegenbeeld.

Het is voorzeker de triomf der christelijke liefde, dat zij

Sluiten