Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods beeld geschapen is. Of zullen wij wellicht — alsof ons dit geoorloofd ware — van dit recht afstand doen en dien plicht verzaken om het misbruik dat van het woord gemaakt wordt? Wijst gij mij op de bloedige revolutiën, op de omverwerping van ieder heilzaam en wettig gezag, op de ontbinding der maatschappelijke orde, op dat heirleger van rampen, dat onder de schoone leuze van vrijheid over de nieuwere maatschappij als een stortvloed gekomen is, dat de beschaving bedreigt en den toestand dier maatschappij zoo onbeschrijfelijk onzeker en angstvol doet zijn ? Voorwaar, ik ontken de gevaren van dien toestand niet, ik wijs u ook niet op de schoone vruchten die de vrijheidszucht dezer eeuw reeds heeft gedragen. Of zoudt gij om der gevaren wille ééne der vrijheden willen missen, die het onverliesbaar eigendom zijn geworden der nieuwere maatschappij: vrijheid van handel, van drukpers, van vereeniging, bovenal vrijheid van geweten? Zoudt gij, om de moeilijkheden onvermijdelijk verbonden aan de emancipatie der slaven, het decreet hunner vrijverklaring wenschen ingetrokken te zien?

Maar neen, ik wijs u op het woord van Hem die immers ook voor u gezag heeft, ja, die blijkbaar het hoogste gezag is, het gezag in de zedelijke en geestelijke wereld. Aan Jezus van Nazareth waren ook de misbruiken van het woord vrijheid gemaakt niet onbekend. Ook hij leefde in eenen revolutionnairen tijd, te midden van een revolutionnair volk; en toch schroomde hij niet vrijheid te prediken, zijne discipelen tot vrijheid te roepen. Ja, het woord vrijheid is een der staande en vaak terugkeerende woorden geworden in de schriften des N. Verbonds, om het eigenaardige van het leven des Christens en de vrucht van het werk van den Christus aan te duiden. Bewijs genoeg, dat het hier geldt een noodzakelijke eisch, eene onontbeerlijke voorwaarde van die verlossing der menschelijke natuur, die het Christendom beoogt en bewerkt.

Laat ons dan van Jezus vernemen, wat vrijheid is, waardoor zij bereikt wordt en hoe zij te verkrijgen is.

Sluiten