Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een man niet öl ten eenen male te verwerpen, met afschuw te verwerpen als bezield met eenen hoogmoed die aan waanzin grenst, of is hij niet oneindig meer dan een leeraar of profeet, is hij niet de saaiheid zelve, de persoonlijke waarheid? Is er een derde tusschen beide?

/ij die zijn woord hooren en zijne discipelen zijn, weten het dat hij recht heeft alzoo te spreken, want zij verstaan de waarheid en de waarheid maakt hen vrij.

Maar wat zegt dit, zijne discipelen te zijn? In welk een zin eisclit Jezus, dat wij zijn woord zullen hooren, ja, in zijn woord blijven? /ie niets is ongebondener dan dat woord, niets is meer de vrije, wij zouden zeggen onwillekeurige uitdrukking der indrukken en gewaarwordingen van ieder oogenblik, dan dat woord. Het stelselmatige, liet regelmatige onderwijs is daaraan ten eenemale vreemd, zoo vreemd dat zijne eerste discipelen zeiven, die hem hebben gehoord, niet gewaagd hebben zijne woorden in het keurslijt van een stelsel te wringen. Die in de woorden van Jezus wijsgeerige methode, wetenschappelijk onderwijs zoekt, vindt zicli ten eenemale bedrogen. Ja, niet zelden is liet onmogelijk die spreukmatige woorden letterlijk op te vatten zonder in het ongerijmde te vervallen, of wel schijnt de eene uitspraak in lijnrechte tegenspraak te zijn met eene andere. Wat is het geheim van de frischheid, de levenskracht dier woorden, waardoor men in die woorden kan blijven, daarin kan wonen, zooals Jezus het geëischt heeft en zijne discipelen het gedaan hebben en het doen? Waardoor kunnen die woorden ons de waarheid leeren ? Waardoor anders dan door dat die woorden openbaringen zijn van liet leven van hem die zelf de waarheid is, die als hij zijn leven openbaart, liet geheim der schepping, de bedoeling Gods, de bestemming des menschen, in één woord den eeuwigen liefderaad Gods openbaart ? Want hij zeifis de grond en inhoud van dien raad. De verborgenheid van den wil Gods toch was om in hem alles te vergaderen, beide wat in den hemel en wat op de aarde is (Ef. I : 10). Die verborgenheid wordt ontdekt, juist daardoor dat de Zoon Gods zicli openbaart, zich uitspreekt,

Sluiten