Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik weet wel dat deze weg anders is dan die welke men nog zoo vaak voor den rechten houdt. Toch is het de weg door Jezus zeiven aangeprezen, de weg waarlangs men steeds, ja, steeds bewust of onbewust tot de waarheid gekomen is. Het is een eenvoudige weg, een rechte weg, een zekere weg, een korte weg. Maar de mensch heeft zoo veel moeite zich aan het eenvoudige te houden. Wij zoeken omwegen. Omwegen. Eerst zoeken wij eene theorie over liet boek dat de openbaring bevat. De echtheid, volledigheid en historische geloofwaardigheid der Schrift zal ons bewezen moeten worden, om dan op grond van hare getuigenis haar goddelijk gezag te vestigen. Zij die dezen weg met zuiveren waarheidszin en wetenschappelijken ernst bewandelen, komon nooit tot het doel dat zij willen bereiken. Want aan de vraagstukken der kritiek omtrent den oorsprong en de samenstelling van schriften, die een tijdvak van twintig eeuwen omvatten, hoe gewichtig en noodzakelijk ook, komt geen einde. De meesten — en het is hun voorwaar niet euvel te duiden, zij worden tot dien arbeid niet geroepen — nemen dan ook dien eisch niet ernstig op, zij vergenoegen zich met eenige bewijzen die zij op goed geloof, op het gezag van anderen aannemen en houden het voor gevaarlijk tegenwerpingen aan te hooren, uit vreeze van eensklaps hun grondslag, die eigenlijk bestaat in het gezag dat zij dezen of genen toekennen, te zien ineen storten. Nu moet, na alzoo afstand gedaan te hebben van rede en geweten voor een gezag waarvan men den aard en de wettigheid niet meer wil onderzoeken, de onuitputtelijk rijke inhoud der Schrift, toch met behulp van rede en geweten, in een stelsel worden samengewrongen, en wanneer men daarin te kort schiet, zoo als natuurlijk is, dan wordt eenvoudig de min of meer verzwakte kerkleer ter hulpe geroepen en de Schrift beschouwd en gebruikt in het licht van het stelsel en met het doel om het te bevestigen. Ik spreek alzoo slechts met grooten schroom en weerzin, vreezende sommige zwakken te ergeren. Toch moet ik alzoo spreken, omdat de daar beschreven weg een omweg is, een omweg die velen afschrikt, ja, die hoe langer hoe

Sluiten