Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vóór of tegen Jezus, dat is de vraag. Onverschilligheid is onmogelijk. De Heer zal ze u onmogelijk maken. Hoorbaar reeds zijn zijne schreden in de wereldgeschiedenis. Hij komt ten gerichte. Ja, hij komt haastelijk. Ken groote afval kondigt zich aan, ja, is daar. Zult gij in de ure des gevaars bestaan? Gij discipelen des Heeren, waakt en wapent u. Doet aan de gansche wapenrusting Gods. Gij weet waarin die bestaat. Laat Paulus, de apostel, het u leeren, Eph. VI. Ja, doet haar aan, opdat gij moogt wederstaal! in den boozen dag en alles verricht hebbende staande blijven.

Alles verricht hebbende. Niet het Heere, Heere roepen zal u behouden in dien dag: maar die den wil des Vaders zal gedaan hebben. Gij kent de gelijkenis: die daar zeide: ik ga Heere, ging niet; maar die daar gesproken had: ik wil niet gaan, ging, ging in stilte, zonder het aan iemand te zeggen en hij werd gevonden aan den avond in den wijngaard. Welnu, ga alzoo als gij Jezus gevonden hebt en hij tot u gesproken heeft, ga en belijd zijn naam. Belijd zijn naam, door aaii de wereld die vrijheid zoekt maar slaaf is, te toonen dat de ware vrijheid bij u te vinden is, dat zij de schoone en onverWelkelijke vrucht is van de gehoorzaamheid des geloofs. In dezen zoo bewogenen tijd is zelfstandigheid van karakter zoo noodzakelijk en toch zoo zeldzaam. Welnu, zij wordt verkregen niet door de halsstarrigheid van den angst waarmede gij u vastklemt aan een of ander gezag maar door in het woord van Jezus te blijven en zijne discipelen te zijn. Door zijn naam te belijden zult gij zijne kracht openbaren. Er zullen er zijn wellicht die zeggen: gij belijdt niet goed ; er zullen er zijn wellicht die zeggen: gij gaat een anderen weg dan wij, dus gaat gij niet met Christus. Het bekommere u niet. Mits Christus, de Heer, wete dat gij gaat. Hij zal u weten te vinden en uw naam belijden op dien dag voor zijnen Vader en zijne heilige Engelen. Amen.

Sluiten