Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemende heerschappij van weelde en wulpschheid. Maaralleen Israels profeten kenden die wet in haar vollen omvang, en zijn daardoor de wegbereiders geworden van de christelijke geschiedschrijvers. Zij alleen kenden God in zijn woord, in die wet die de volmaakte uitdrukking is van zijnen wil. In den spiegel van dat woord zagen zij klaarlijk de beteekenis der tegenwoordige lotgevallen van hun volk en het was hun de wegwijzer voor zijne toekomst. Ja, die spiegel verklaarde hun het heden en de toekomst van alle volkeren. De gerechtigheid, de gehoorzaamheid aan Gods geboden, verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën: deze spreuk van den wijzen koning was de grondregel hunner politiek en de maatstaf van hun oordeel.

Zij is de grondregel der politiek gebleven van alle christenen en de maatstaf van hun oordeel. I)e profetische en de christelijke wereldbeschouwing zijn één.

Welnu, als christenen willen wij oordeelen en het valt ons niet moeilijk dezen maatstaf aan te leggen aan de geschiedenis van ons volk. Deze vaderlandsche bodem is reeds vroeger maar voornamelijk sinds hij dien naam verdiende, sinds het afschudden van Spanje's dwangjuk, rijkelijk bezaaid geworden met het zaad des geestes, het woord Gods. Voor de vrije belijdenis van dat woord is goed en bloed geofferd, en voorwaar niet op het vleesch om uit het vleesch verderf te maaien, maar op den geest om het eeuwige leven te maaien, hebben onze vaderen gezaaid, toen zij den hangen worstelstrijd streden voor haardsteden en altaren, tachtig jaren lang. En de oogst bleef niet uit. Ik spreek u nu niet over onze vroegere grootheid, over het Salomo's-tijdperk onzer geschiedenis na den Davids strijd. Door de Hervorming, niet een ontkennend maar een belijdend Protestantisme, is ons vaderland geworden wat het geweest is: ik wil het thans niet betoogen, ik acht dat ik deze stelling uitsprekende nog eene nationale overtuiging uitspreek, althans de overtuiging van het grootste gedeelte der protestantsche bevolking van dit land. Maar, al is de oogst geestelijk, hij verderft, zoo het zaad der gerijpte

Sluiten