Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TEMPELREINIGING.

En het Pascha der Joden was nabij, en Jezus gin? op naar Jeruzalem. En hij vond in den tempel die ossen en schapen en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende; en een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren storte hij uit, en keerde de tafel om; en hij zeide tot degenen die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg : maakt niet het huis mijns Vaders tot een huis van koophandel. En zijne discipelen werden indachtig dat er geschreven is : de ijver van uw huio heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem: Wat teeken toont gij ons, dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal ik denzelven oprichten. De Joden zeiden dan : Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en gij, zult gij dien in drie dagen oprichten? Maar hij zeide dit van den tempel zijns lichaams. Daarom als hij opgestaan was van de dooden, werden zijne discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had; en zij geloofden do Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had.

Joh. 2 : 13 — 22.

Zij waren den Profeet van Nazareth niet onbekend, die zuilengangen van den tempel, toen hij daar optrad op dertigjarigen leeftijd te midden van de feestvierende menigte, en eene daad verrichtte ongehoord in de jaarboeken van den tempel, eene daad die aller oogen op hem vestigde. Sinds hij daar op twaalfjarigen leeftijd voor het eerst de heilige voorhoven was binnen getreden en het woord hem ontglipt was, dat van zijne innigste ervaringen getuigenis had afgelegd, het woord: wist gij niet dat ik moest

Sluiten