Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Jieloolt gij tot den bloei van liet Godsrijk in het algemeen en van de Nederlandsche Hervormde kerk in het bijzonder naar uw vermogen mede te werken?

(Na de belofte:)

„De God des vredes heilige u geheel en al: en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal!" Amen.

„ Och! heilig ons dan in uiv waarheid.'''' Gij weet aan wien die bede ontleend is, dat zij eerst voor u gebeden is, althans voor alle degenen die op de apostolische getuigenis in zijnen naam gelooven zouden. Zoo bad de medelijdende hoogepriester in den nacht waarin hij verraden werd, voor alle zijne discipelen. Gij vindt die bede Joh. XVII: 17.

,HEILIG ZE IN UWE WAARHEID: UW WOORD IS DE WAARHEID."

Wij willen in het licht dezer bede de verklaringen beschouwen die gij thans hebt afgelegd.

Gij hebt beleden te gelooven in den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest. Jezus Christus zelf die de waarheid is, het eeuwig woord dat vleesch is geworden, heeft aan de waarheid, die, nadat zij te voren op verschillende tijden en op velerlei wijze aan Israël door de profeten was aangeduid geworden, in hem volkomen geopenbaard is, die uitdrukking gegeven, toen hij afscheid nemende van de aarde aan zijne discipelen beval de volkeren te doopen in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Getrouw aan dit bevel heeft zijne kerk standvastig dien naam beleden en in den zin dier belijdenis zoeken in te dringen. Dien zin ten volle te verstaan, den grond te peilen der geheimenis in dien naam

Sluiten