Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stempel gedrukt op deze getuigenis. Nu dan, mijne jeugdige broeders en zusters, laat die woorden op u werken; zondert iederen dag, behalve wat uw ouderlijk huis u mocht aanbieden, ook voor u zeiven eenige oogenblikken af om onder de wijding des gebeds een woord Gods te zoeken voor uwe ziel in die schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Om u te mengen in de twisten der geleerden over den oorsprong en de samenstelling der bijbelsche schriften, daartoe wordt gij in den regel niet geroepen. Ik wil u voorzeker niet zeggen: blijft daaraan vreemd, zoo gij gelegenheid mocht hebben over de belangrijke vraagstukken van onzen tijd ook op dit gebied u in te lichten. Maar wel durf ik 11 dezen raad geven, laat mij liever zeggen deze smeekstem u doen liooren: stelt den indruk dien de inhoud der Schrift op u mocht maken, niet afhankelijk van die vraagstukken des verstands. De Schrift zal zich als woord Gods aan u kenbaar maken door de eigene kracht van het woord Gods, zoo gij dat woord zoekt. I)at dan ook geene godsdienstige geschriften, hoe voortreffelijk zij ook mogen zijn, ooit de plaats bij u bekleeden van de oorspronkelijke getuigenis Gods in de profetische en apostolische Schrift. Bekommert u niet in de eerste plaats over stelselmatige eenheid en leerstelligen samenhang; hoort wat God spreekt tot uwe zielen, en bij het licht van zijn woord zal er licht komen in uw verstand, orde in uwe denkbeelden, omdat er vrede zal zijn in uw hart. En gij, ouderen van dagen, dat gij eerst dan toeireedt tot de gemeente is misschien niet uwe schuld, — allicht toch eenigszins — maar altijd duidt dit feit op eene min of meer verwaarloosde jeugd, min of meer in onverschilligheid doorgebrachten rijperen leeftijd. Maar ook daarom — is het niet zoo? — mag men bij u thans des te meer veronderstellen levendige behoefte des harten aan het evangelie des koninkrijks en een gerijpt voornemen des harten om den levenden God te dienen. Welnu, het verledene zij u tot waarschuwing, om thans met verdubbelden ijver de kennis te zoeken van zijnen naam. het licht te zoeken dat van hem uitgaat, en het te laten schijnen voor de menschen. Zijt gij hoofden eens huisgezins,

Sluiten