Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt dien ouden menscli dagelijks af te leggen en den nieuwen mensch aan te doen, den nieuwen, dat is Jezus Christus den rechtvaardige, den heilige, den nieuwen mensch die ook in u geschapen zal zijn in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

„Heilig ze in uwe naarheid: uw woord is de waarheid." Zoo bad de hemelsche hoogepriester op aarde, toen hij zichzelven voor de zijnen heiligde in liet offer des kruises, opdat ook zij heilig mochten zijn in waarheid. Zoo gaat hij voort te bidden voor de gemeente in het hemelsche heiligdom, waar hij is ingegaan met het bloed des eeuwigen testaments. Voor de gemeente, ja. De gaiische gemeente was hem voor den geest en in het hart toen hij alzoo bad, en de gansche gemeente heeft hij geheiligd door zijn bloed en zegent hij met zijnen hoogepriesterlijken zegen. \ergeet het niet, nieuwe leden, vergeten wij het niet, mijne medebelijders van Christus naam, met onze belijdenis staan wij niet afgezonderd van elkander maar zijn elkanders leden. Ons toewijdende aan Jezus Christus treden wij in gemeenschap met elkander in een heilig verbond der liefde. Dit beloofdet gij in de derde plaats, nieuwe leden der gemeente, dit, dat gij zoudt medewerken tot den bloei van liet godsrijk en van de kerk die u opnam. De kracht van die kerk ligt niet in haar bestuur — niet alleen nu niet maar nooit -- maar in de gemeente die samenkomt om gemeenschap des geestes te oefenen, in den Geest die in woord en sacrament tot haar nadert en haar leven uitspreekt. Daarom is het ons ook niet genoeg uwe persoonlijke belijdenis te ontvangen, maar komt gij te zamen, om in de gemeente te worden opgenomen, uwe belijdenis voor haar te herhalen en haren zegen te ontvangen. Nu dan, bouwt mede den heiligen tempel Gods. A\ at de toekomst zal zijn van den kerkvorm die tegenwoordig nog zoo vele en zoo tegenstrijdige geesten omvat, of de Heilige Geest machtig zal worden over dien vorm en hem doordringen en bezielen, dan wel, of de geest der ontkenning ook dien vorm meer en meer zal ontbinden door de belijdende geesten uit te

Sluiten