Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen, in geestdrift bij de gedachte aan zulk een eindeloozen vooruitgang, een vooruitgang bestaande daarin dat men altijd op nieuw verliest wat men bereikt bad, altijd stijgt naar het onbereikbare, bet kleurlooze licht, de ijle lucht, het vormlooze wezen! Ach, al kondet gij die ijzige hoogten bereiken, gij zoudt er sterven! En als ik zie, wat onder de heerschappij van dit schijnbeeld van vooruitgang van de geestdrift en de veerkracht der jeugd wordt; wanneer ik zie dat zulk een groot deel der hedendaagsche jongelingschap, nu het niet meer gelooft aan een kenbaar en bereikbaar doel. en onder voorwendsel van vrij onderzoek niet meer wil noch bewonderen noch aanbidden, bezield is met een geest van kritiek die alles hekelt behalve zich zelve: dan is het mij alsof ik die levens door een adem des doods zie aangetast, en ik durf aan deze jeugd, die niet aanbidt en niet strijdt, een ouderdom voorspellen die niet zal hebben overwonnen, een ouderdom zonder vreugde en zonder hoop.

Neen, dat wachten bedriegt ons niet. Daar komt iets, daar komt iemand. Wij strekken ons niet alleen uit naar de eeuwigheid, maar de eeuwigheid naakt tot ons, ja, overvalt en overrompelt ons. En de eeuwigheid, dat is de eeuwige. Nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven.

Een weinig tijds. Ja, een zeer weinig tijds. Morgen, van daag misschien. Nog een zeer weinig tijds. En wij denken dat bet ver af is. Wij meenen dat wij wel gewaarschuwd zullen worden eer hij komt. Maar hij komt onverwachts als de dief in den nacht. De eeuwigheid is eene levende, persoonlijke kracht. De eeuwigheid is de eeuwig levende. Ziet, bet valt ons moeilijk te gelooven dat die kracht eene persoonlijke is. Waarom? Omdat zij zoo redeloos schijnt te werken. De slagen van den dood komen ons voor eer als de grillen van bet noodlot dan als de werkingen eener rede. Gaan wij slechts de gangen van den dood na. Hier is de eerste levenskreet tevens de stervenssnik. Daar schijnt het lichaam zich slechts te ontwikkelen en in krachten toe te nemen

Sluiten