Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelooven, tis al ijdelheid; zie, en tast en smaak en geniet; dat is werkelijkheid. God: dit woord spreekt alzoo tot ons: o mensch, hoop altijd, geloof altijd: wat gij voor oogen hebt is niet het laatste woord; daar onder is iets en daar boven. Natuur of God! Kiest, want liier geldt het niet te bewijzen maar te kiezen. Vraagt geene beslissing der geleerden. Hier, in de hoogste gewesten van het leven, waar het niet meer de vraag geldt om eenige verschijnselen des levens maar om het raadsel des levens zelf te verklaren, hier bewegen wij ons op een gebied, ver boven dat der verstandelijke redeneering en logische sluitrede. Het is het gebied van den wil en het geweten. God of de natuur! De natuur of God.

gij: d(' nutuur, het zij zoo: ik heb u niets meer te zeggen. Ik beweer niet u God te kunnen bewijzen; maar dan ook, bidt niet met de gemeente, mengt uwe stem niet in hare lofgezangen, gaat niet met haar op in hare heiligdommen. Uwe heiligdommen zijn de zalen der ontleedkunde. Zegt gij: de natuur, 'tis wel. Maar weet, dat gij het zijt die liet zegt: uw wil, uw geweten, en dat gij geenerlei verstandelijken dwang ondergaat als gij het zegt. Wel kunt gij u beroepen op dezen of genen geleerde, of, wat meer gewoon is, op dezen of genen jonger eens geleerden, die u zal hebben gezegd: de wetenschap heeft uitgemaakt dat God natuur is en dat de natuur God is, dat wat het volk God noemt door den wetenschappelijken mensch natuur genaamd wordt: ten slotte zijt gij het die beslist en die alleen kunt beslissen. Want om deze machtspreuk aan te nemen moet gij iets opofferen, iets uiti ukken uit uzelven, dut tot uw wezen behoort. Hier verstaat de rede niets en liet geweten alles. God of nutuur, het is de keuze die uw geweten en uw geweten alleen heeft te doen.

Heeft het gesproken, heeft het gezegd: God; welnu hebt dan ook den moed om de verantwoordelijkheid van deze beslissing geheel op u te nemen en er al de gevolgen van te aanvaarden. Zijt niet vervaard voor al hetgeen waartoe deze eerste beslissing u brengt, al brengt zij u ook onvermijdelijk midden in duisternissen die 11 doen sidderen, al moest gij ook de hand uws Gods,

Sluiten