Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkander ontmoeten en raken, dat de openbaring Gods in de geschiedenis en die in den menscli elkander verklaren en aanvullen.

Er is voor ons geen andere weg tot wedergeboorte dan voor de apostelen. Ons geloof moet niet minder persoonlijk, vrij en vrijwillig zijn. Het levend geloof, het geloof, dat een eeuwig leven is, bestaat niet daarin dat men aan zijn verstand de banden oplegge van een gezag dat zich voor het geweten niet gewettigd heeft, niet daarin dat men op werktuigelijke wijze de uitspraken overneme waarin de apostelen hun geloof hebben uitgedrukt. Ook wij hebben dat werk des Geestes noodig, dat ons leert een ieder in zijne taal de groote dingen Gods te verkondigen. Voorzeker, evenmin als die nieuwe taal der apostelen volkomen nieuw was, evenmin, en minder nog na achttien eeuwen Christendom, kan zij het bij ons zijn. Was de apostolische prediking de vervulling der profetische, de onze — want ook wij hebben ieder onze prediking — moet het vervolg zijn op de apostolische, de vrije en persoonlijke teruggave van de blijde boodschap des evangelies. Ons is het opgelegd te toonen, dat de apostolische Christus ook de Christus is der tegenwoordige eeuw, de waarlijk moderne, dat wil zeggen: te toonen, dat hij niet oud wordt, dat hij leeft in eeuwige jeugd, dat hij de Koning is der eeuwen, dat zijn woord is het zout dat alles behoudt en het bederf weert, dat zijn persoon is het licht der wereld. Ons is het opgelegd om naar het voorbeeld der apostelen het terrein te vinden, waar de hedendaagsche maatschappij voor het evangelie toegankelijk is. Het is ons opgelegd niet om de wereld in haar ongeloof te eeren en te vleien, niet om de tegenwoordige eeuw te vergoden en van den modernen geest onzen God te maken en een Christus naar zijn model te fatsoeneeren met verwerping van den ouden Christus; neen, maar in den modernen geest op te sporen de zijden waar hij voor het eeuwig evangelie toegangelijk is. Dat kan een ieder, die den Geest Gods ontvangen heeft. Waarom? Omdat de Christen gestadig in aanraking is met die twee werelden, de apostolische en de moderne, met de apostolische door de Schrift, met de

Sluiten