Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moderne door de maatschappelijke samenleving, en omdat die twee werelden elkander niet afstooten maar aantrekken. Tenzij men in de moderne maatschappij, die voor een goed deel het product is van liet Christendom, slechts het gebied van den Satan aanschouwe, waardoor de kerk een klooster, de gemeente een secte of partij zoude worden, rust op ons de verplichting om de tegenstelling van die twee werelden te doen verdwijnen. Ik hei haal liet: dit zal geschieden niet door den apostolischen Christus te verminken, niet door het mysterie van zijn leven tot de laagte van ons verstandelijk begrip te doen afdalen — dit is bij velen de beteekenis van de loochening van het bovennatuurlijkemaar door in de praktijk des levens de macht, de levenskracht, de menschelijkheid, indien ik het zoo mag noemen, van het mysterie te openbaren. Dit geschiedt niet daardoor, dat men voor de behoeften, den strijd, de krankheden van den tegenwoordigen tijd slechts anathema s ten beste heeft, of geen ander geneesmiddel kent dan schriftuurplaatsen als tooverspreuken gebruikt; neen, maar door in het licht der heilige Schrift een geopend oog te hebben voor al wat in die behoeften en in dien strijd uit God is. Daardoor treden wij in de voetstappen der apostelen: niet door hun betoogtrant voor toereikend te houden om de ongeloovigen van dezen tijd te overtuigen, maar door in hunne bewijsvoeringen de eeuwige beginselen of de zedelijke drijfveeren op te sporen. Waant niet, dat hiermede liet apostolisch gezag in de gemeente wordt verminderd, integendeel het wordt verhoogd. Immers, in plaats van een vormelijk en uitwendig gezag dat niet bestaat en nooit heeft bestaan anders dan als eene leerstellige formule, — want inderdaad heeft de kerk altijd de waarheid willen betoogen en niet alleen met teksten vast stellen, — verkrijgen de apostelen een wezenlijk en zedelijk gezag, het gezag namelijk, dat zij bezitten als eerste getuigen van den Christus, door den Geest gewijd. Och of de gemeente heden ten dage het begrip van gezag toch eens beter mocht opvatten, hoe veel beter zou men elkander begrijpen, ook wanneer men elkander bestrijdt.

Sluiten