Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezag is een zedelijk begrip, en zoo het dit niet is, is het niets. Wat moet er niet al in mij zijn omgegaan, eer ik het besluit kan vatten om mij te onderwerpen! Maar dan ook onderwerp ik mij met vreugde en ben ik vrij in mijne onderwerping; ja, in de daad zelve van mij te onderwerpen geniet ik mijne vrijheid volkomen. Zich te onderwerpen, te gehoorzamen, dat is de triomf der vrijheid.

Dat klinkt vreemd, maar zegt u uw geweten niet dat het alzoo is? in het ééne woord: gehoorzaamheid, geven wij de oplossing van het groote vraagstuk van de betrekking van het oneindige tot het eindige. Ik gehoorzaam: dus: ik ; ik gehoorzaam : dus doe ik afstand van mijn ik voor een hooger ik. Dat hooger ik is het zelfbewustzijn van den apostolischen Christus. Maar afstand te doen van zich zeiven zonder te weten wat men doet, voor wien men het doet, afstand te doen van zich zeiven uit lafhartigheid, uit traagheid; het behoud zijner ziel te zoeken hetzij in eene kerk hetzij in een formulier hetzij bij een biechtvader hetzij in een christelijken kring hetzij zelfs in den bijbel als boek en niet in Christus, niet in den levenden God: dat is het valsche gezag, schijnbeeld van liet ware, dat is eene gehoorzaamheid, waardoor men niet behouden wordt, want die gehoorzaamheid, of liever redelooze onderwerping, is geen geloof maar ongeloof, zij is niet de ware gehoorzaamheid, want deze is eene daad van vrijheid.

Leert van de apostelen zeiven het ware gebruik der heilige Schrift. De Schrift moet voor ons zijn wat zij voor hen was : het middel om hen tot Christus te brengen, een noodzakelijk, onvermijdelijk, onfeilbaar middel, maar toch een middel. Het doel is de Christus, Christus in ons wonende door den Geest. Laat ons toch de heerlijke orde in het werk van God niet miskennen, die volkomene harmonie tusschen het natuurlijke en het bovennatuurlijke, het menschelijke en het goddelijke, in het werk onzer wedergeboorte. Eerst die voorbereidende genade die al onze natuurlijke vermogens opwekt, die genade die ons het woord doet kennen dat ons den Christus leert, zooals hij in de zichtbare wereld zich openbaart; daarna de voltooiende en eeuwige genade,

Sluiten