Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Om de verschilpunten, die tusschen het Protestantisme en het Katholicisme bestaan recht te waardeeren, moet men beginnen met den gemeenschappelijken grondslag te erkennen waarop beide staan. Behoef ik liet u te zeggen dat de christelijke kerk uitgaat van het geloof aan openbaring, en het christendom niet beschouwt als de vrucht der natuurlijke ontwikkeling der menschheid. Het geloof aan het bovennatuurlijke is alzoo liet gemeenschappelijke uitgangspunt. Alleenlijk hoe de openbaring te erkennen, daarover bestaat verschil. Beide kerken beschouwen den bijbel als de van God ingegeven Schrift, alleen de roomsche met toevoeging —

O O

men mag zeggen om toevallige redenen — van verscheidene deizoogenaamde apocryfe boeken des O. Testaments. Maar, belangrijker dan dit verschil is liet gewicht door de roomsche kerk aan de mondelijke overlevering toegekend, die zij op gelijke lijn stelt met de H. Schrift. Zij stelt alzoo een geheime, niet geschrevene leer. Vraagt men waar die overlevering bewaard wordt, zij wijst u op de kerk als den onfeilbaren gids tot dien verborgen schat.

ïs nu die leer der overlevering ten eenenmale te verwerpen ? Voorzeker, vele der redenen waarmede zij van roomsche zijde gestaafd wordt, zijn zonder eenigen grond. Maar wat te antwoorden •als men ons te gemoet voert dat de overlevering ouder is dan de Schrift, het gesproken woord ouder dan het geschrevene, dat de kerk gesticht is niet door de Schrift maar door de prediking? Zullen wij dit loochenen?

Dit kunnen wij niet doen, want liet is de waarheid. Maar ook, voorwaar, wij behoeven het niet te doen, 0111 het protestantsclie schriftbeginsel in al zijne heerlijkheid voor te stellen en in al zijne kracht te handhaven. Immers wat bedoelden de hervormers met hun beroep op de Schrift ? Wilden zij de overlevering loochenen of haar louteren? Laat ons zien, in de eerste plaats, wat onze geloofsbelijdenis van de schift zegt, art. 2:

„Vi ij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden noch

Sluiten