Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortgebracht door menschelijken wil; maar de heilige mannen Gods hebben gesproken, gedreven zijnde door den Heiligen Geest .... Daarna heeft God door eene zonderlinge zorg, die hij voor ons en onze zaligheid draagt zijnen knechten, den profeten en apostelen geboden zijn geopenbaard woord bij geschrifte te stellen."

Deze belijdenis stelt dus, in overeenstemming met alle belijdenisschriften van het hervormingstijdperk, een drieledig onderscheid: eerst het woord Gods in zich zelf, dan dat woord in 'smenschen woord geopenbaard; eindelijk dat geopenbaarde woon] op schrift gesteld.

De hervorming kent nog niets van de carikatuur der latere, en nu weder der jongste orthodoxie, die van zulk een onderscheid niet weten wil, het" als hoogst gevaarlijk beschouwt naar de samenstelling der Schrift onderzoek te doen, de Schrift menschelijk te behandelen en menschelijk uit te leggen, ja, hoogst gevaarlijkzelfs om in den zin der Schrift te trachten in te dringen.

De hervormers en die in hun geest verder aan den opbouw der gemeente gearbeid hebben, waren mannen, ja vol van geestdrift en heilig vuur, maar niet minder, en juist daarom, mannen van een nuchter verstand en helderen blik, geene blinde en dweepzieke ijveraars, gravers in de diepte, geene zwervers over de oppervlakte. Zij wisten niets van die methode van bekeering die later ontstaan is, en die daarin bestaat, dat men begint met aan de zoekende ziel een gezag op te leggen, dat uit den aard der zaak niet vooraf kan bewezen worden, 0111 dan vervolgens op te leggen eenige stellingen, die men van te voren als den hoofdinhoud heeft vastgesteld. De hervormers begrepen beter wat het zegt dat het woord een zaad is en geen steen, en beschouwden het niet als een kinderlijk en eenvoudig geloof, als het geloof des harten, om klanken op te vangen en woorden 11a te spreken die men niet begrijpt. Zij meenden dat men niet kon gelooven zonder te denken, en dat de uitlegkundige wetenschap eene gave was voor de gemeente en geen lastig speelgoed voor geleerden.

Sluiten