Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdat hij alle dingen vervullen zoude. Alle dingen: beteekent dit alleen het rijk der dooden, de gevangenis die gevankelijk wordt mede gevoerd, en dan de hemel der heerlijkheid, en blijft de aarde die zijn bloed gedronken heeft, verstoken van die heerlijkheid? Wordt zij, als de verworpene stip van het heelal, nedergestooten in den afgrond, in de buitenste duisternis, waar weening is en knersing der tanden? Zal daar geen ander teeken van de heerlijkheid des gekruisten gezien worden, dan die onbegrepene ras vergetene verschijningen van dooden?

Zij verdiende het voorwaar. Dat het oordeel over haar losbreke, nadat zij den Heilige heeft gekruisigd, den Zoon Gods verworpen, welke heilige engel zal het wraken, welk schepsel in hemel en op aarde zal beschuldiging inbrengen tegen den rechtvaardigen God? Zal niet alle tong verstommen, wanneer de Heilige

opstaat ten gerichte ? Maar neen, niet om de wereld te oordeelen is de Zoon gekomen, gekomen in het oordeel der zondaren, maar opdat de wereld behouden worde. Daarom heeft hij zich laten kruisigen, daarom heeft hij aan de menschheid vastgehouden als aan den Vader, daarom heeft hij de verlatenheid des Vaders gevoeld en is toch niet bezweken. Daarom is hij gestorven met een triomfkreet op de lippen. Zijn geloof, zijne liefde heeft ons behouden.

Ziet, daar rust zijn lichaam in den schoot der aarde, maar dat lichaam, uit het stof der aarde genomen, vleescli en bloed van Adam den uit liet paradijs verdrevene, dat lichaam ziet liet verderf niet. De engelen Gods omzweven het; hij is de arme Lazarus, die rust niet in den schoot van Abraham maar in den schoot des Vaders, als hij rust in het hart der aarde.

Het is de „derde dag". De derde dag! Gestorvefi is hij den eersten; gestorven gebleven den tweeden; de derde dag breekt aan. Zal hij in het graf blijven, tot den zevenden dag toe, tot den dag der eeuwigheid? Zal het andermaal sabbat worden, en andermaal lichten na den sabbat, en zal eindelijk ook de troostelooze herinnering aan zijn driedaagschen arbeid op aarde uitsterven, en het woord zijner discipelen verstommen: wij meenden dat hij

Sluiten