Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opstanding al onze natuurlijke betrekkingen en werkzaamheden te wijden, ze aan de heerschappij des doods te onttrekken en ze op te nemen in de gemeenschap zijns levens. Uit Galilea waren de meesten zijner discipelen, welnu, dat zij naar Galilea wederkeeren na de feestviering te Jerusalem, en zooals hij zelf in Galilea was opgetreden, aldaar zal ook de eerste vergadering zijn zijner verloste gemeente. Dat Galilea der heidenen wordt de eerste gewijde plek der aarde, daar wordt de eerste steen gelegd van den nieuwen tempel dien hij na drie dagen weder zou oprichten. Aldaar zal de verrezene zich aan zijne gemeente openbaren, daarheen gaat hij hun voor, aldaar zullen zij hem zien gelijk hij liet hun gezegd had: gaat henen, zegt liet zijnen discipelen en aan Petrus.

Cruat henen, zcyt liet zijnen discipelen en Petrus. Dat is hare heerlijke taak, de heerlijke roeping der discipelinnen des Heeren: den troost van liet nieuwe leven, van liet Evangelie der opstanding, over te storten in de harten der bedroefde en wankelmoedige discipelen. Aan haar de eerste boodschap des hemels, de eerste vredegroet uit het graf; aan haar, die in dankbare vereering om liet sombere graf een krans van hoop hadden willen winden. In de veerkrachtige geheiligde fantazie van het vrouwlijke gemoed ligt het eerste aanknoopingspunt voor die boodschap des hemels, liet evangelie der opstanding. Heerlijk is uwe taak geworden, o vrouw, in liet nieuwe verbond, wel is door het kruis liet slavenjuk van uwe schouders gebroken en is in Maria, de moeder van dezen gekruisigde en lierrezene, de Eva's vloek weggenomen. Heerlijk uwe roeping, als vrouw, als moeder, als zuster, als dochter. Eene dochter Sions moet gij zijn, klimmende op den berg, verkondigende de goede boodschap, zeggende tot de verslagenen en verbrijzelden van harte: ziet hier is uw God. Daar zijn bezwaren die gij niet hebt te overwinnen, daar zijn twijfelingen die niet in uw hart oprijzen; en, mits uw oog zuiver zij. en niet verzonken in de ijdelheden dezer wereld, waardoor gij andermaal slavin wordt, slavin van die u vleien en misleiden, mits gij Jezus den Nazarener zoekt, zoo verneemt gij lichter de

Sluiten