Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hunne iverken. Een koning wordt niet behouden door een groot heir, een held uordt niet gered door groote kracht; het paard feilt ter overwinning, en bevrijdt niet door groote sterkte. Zie, des Heeren oog is over degenen die Hem vreezen, op degenen die op zijne goedertierenheid hopen" (Ps. XXXIII: 13—18).

„Des Heeren oog is over degenen die Hem vreezen, op degenen die op zijne goedertierenheid hopen".

Maar hoe — zoo hoor ik mij toeroepen — zijt gij dan onnoozel genoeg om de zaak des Heeren te binden aan eenige partij op het groote schouwtooneel der staatkunde, en de toekomst van het godsrijk te doen afhangen van den wisselenden krijgskans? Ongerijmd is zulk een voorstelling; neen, meer dan dit: zedeloos. Dan beslist het geluk over de rechtvaardigheid eener zaak; dan staat in den oorlog liet recht altijd aan de zijde van den veroveraar, het onrecht aan de zijde van den overwonnene. Het logenstraft de gansche geschiedenis deze kinderlijke beschouwing, die gij aan uwen ouderwetschen Bijbel ontleent: de geschiedenis die ons niet minder vaak den triumf van onrecht en geweld, dan van rechtvaardigheid en zedelijke kracht doet aanschouwen.

Ik gevoel al het gewicht dier tegenwerping; ja, nog meer: ik zie duidelijk het gevaar van de onmiddellijke toepassing van bijbelsche uitdrukkingen en beschouwingen in een tijd als dezen, nu daar zoo schromelijk misbruik van wordt gemaakt, nu bijbeltaal en kerkelijken zegen vaak gedoemd schijnen om onrecht en geweld onder de wijding te plaatsen van het woord Gods.

En toch, kan dat woord tot een woord der verleiding worden in den mond des leugenaars, het verliest daardoor niet zijn goddelijk karakter; alleen is het noodig het door den Heiligen Geest te verklaren, en dus met rede en oordeel des onderscheids.

Wanneer wij zeggen : God heeft het gedaan, dan bedoelen wij toch niet een anderen naam te geven aan noodlot of toeval, dan bedoelen wij den levenden, den rechtvaardigen God, den rechter

Sluiten