Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schamen over hunne hoogschatting van den bijbel en haar als letterdienst minachten ; ons schamen over hun gebedsvertrouwen en er een ouder standpunt in zien; ons schamen over hunne gehechtheid aan de Nederlandsche kerk der hervorming en haar onverdraagzaamheid noemen. En nu, ons schamende over volkshistorie en volksgeloof, loopen wij gevaar onze eer te zoeken in hetgeen hun tot schaamte was. Onze eer, om in de drieste loochening van wonder en openbaring het verst gevorderd te zijn van alle volken; onze eer, om het eerst de proef te nemen van een systeem van opvoeding buiten den godsdienst om; onze eer om in de wetenschap het absolute, dat is God te loochenen, in staatsbestuur en wetgeving ieder beroep op hooger leiding, op de wet en het recht Gods voor onontvankelijk te verklaren, om in de letterkunde ons te versieren met de verwelkte kroon van gezochten twijfel en gemaakten weemoed, om in het maatschappelijk verkeer slechts te zoeken wat het oog bekoort en de zinnen prikkelt. Zinnendienst, fijnere in de hoogere, grovere in de lagere standen der maatschappij, materialisme in de wetenschap en in de praktijk des levens, zinnendienst, vrucht en moeder te gelijk van ongeloof en godloochening: ziedaar het groote, het niet meer dreigende, neen, het aanwezige gevaar voor Nederland. Het aanwezige gevaar, niet het minst voor u, o bloeiende Maasstad, voor u rijken en ook voor u armen. Voor u rijken. Zijn er niet onder u, ja, ook in het bedehuis te dezer ure waar zij anders niet gewoon zijn te verschijnen, die, als gij inkeert in u zeiven en uwen weg overdenkt, gedwongen zijt te erkennen dat uw levensdoel is, ja — het is vernederend het uit te spreken, maar niet te vergeefs heet deze plaats de stoel der waarheid — geld te verdienen ten einde te genieten: te genieten, totdat — het is een korte tijd — de dood u wegraapt en gij dartelende wegzinkt in de groeve. Yoor u armen. Duizend wegen staan u open, wegen der zedeloosheid, wegen der oneerlijkheid, om in deze groote stad uw schamel deel te ontvangen van de onwaardige genietingen der wereld die voor-

Sluiten