Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanschouwt de bloem in hare prachtige ontwikkeling. De kelk heeft zich ten volle geopend, door een geheime kracht blijven de teedere bladen vast aan elkander gesloten, en, hoe ook bewogen door den wind, het tengere lichaam verliest bij alle losheid van vorm toch de vastheid niet van den band die het te zamen houdt. Het stof van den stengel vervliegt niet, het waas der bladeren wordt niet uitgewischt, de pracht der kleuren verbleekt niet, zoolang het verborgen levensmerg tot in de fijnste vezelen en cellen ongestoord zijn weg vindt. De natuurkundige moge u de verschillende deelen der bloem beschrijven, u bij ontleding hare fijne bewerktuiging doen aanschouwen en u alzoo het geheim harer schoonheid verklaren; met de ontleding is die schoonheid verloren. Zoolang zij daar vóór u staat en gij hare schoonheid aanschouwt en bewondert, ziet gij geene deelen maar slechts eenen vorm, één voorwerp, een geheel.

Niet anders is het met den statigen boom, die eerst in krachtvolle eenheid uit den grond naar boven schiet, dan in sierlijke bochten en wendingen, eindelijk in de bewegelijke kroon zijner tienduizenden van bladeren u één enkel voortbrengsel der rijke natuur voor oogen stelt. Niet de stam alleen noch de wortelen of takken of bladeren vertegenwoordigen zijne schoonheid, neen, het geheel in den onvergelijkelijken rijkdom en schijnbare onregelmatigheid zijner deelen. Daar is geen voorwerp in de natuur of het verliest bij de ontleding of ontbinding zijne schoonheid. De zichtbare wereld is schoon, niet door de toevallige samenvoeging van stofdeeltjes, maar door de levensgeesten, waardoor zij alzoo te zamen gevoegd en verbonden zijn. Schoon is alleen het leven, niet de dood. Schoon is het menschelijk lichaam, als uitdrukking der ziel; schoon nog het lijk, zoolang de geest er zijne sporen op heeft achtergelaten. Niet meer schoon de ontbinding, niet meer schoon de dood.

Verderving, ontbinding. Wij weten wel wat die woorden beteekenen; wij behoeven niet te wachten, om die woorden te verstaan, totdat de gevreesde en daarom geschuwde vijand tot

Sluiten