Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heer. Neen, van de dagen die deze voorafgaan, en zoo alleen heeft zijn woord naar de naaste bedoeling, onmiddellijk betrekking op degenen die hier beschuldigd werden, zijne discipelen. Hij verklaart ons zelf .elders zijne bedoeling. Noemt hij de dagen dat hij weggenomen zal zijn niet een kleinen tijd? „Een "kleinen tijd en (jij zult mij zien; want ik ga heen tot dm Vader" (.Joh. XA T : 16). Omdat hij heengaat tot den Vader zal het niet zien van hem slechts een kleinen tijd duren. En van dien kleinen tijd zegt hij: „ Voorwaar, voorwaar ik zeg n, dat gij zult schreien en klagelijk weenen, maar de wereld zal zich verblijden; maar — van den tijd, dat zij hem weder zullen zien — uwe droefheid zal tot blijdschap worden. Eene vrouw wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl hare ure gekomen is: maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zoo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een menseh ter wereld geboren is. En die blijdschap zal eeuwig duren. En gij dun hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uwe blijdschap van u wegnemen (vs. 20-22).

Toen die woorden gesproken werden was hunne ziel bedroefd; toen was het voor hen tijd van vasten. Het was de nacht, waarin hij verraden werd. Die nacht, wanneer was hij begonnen ? Spoedig nadat zij deze beschuldiging van niet te vasten hadden gehoord. Ja, die beschuldiging zelve was reeds een nachtelijke schaduw. Was het niet alsof de bruidegom op weg om zijne bruid te ontvangen door wapengeweld werd tegengehouden en liet huis der bruid niet heeft kunnen bereiken ? Israël, de bruid des Heeren, heeft zich niet tot haren bruidegom laten voeren. I)e bruiloft is niet gevierd. De bruidegom heeft zijn bruiloftskleed verwisseld met »lavengordel en zak, en het was niet in het gewaad des lofs dat de bruidegom der jonkvrouwe, der dochter Sions, zijne klachten uitstortte op Golgotha.

De dagen die komen zouden, de dagen van het vasten der bruiloftskinderen, waren de dagen waarvan de bruidegom gezegd

Sluiten