Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt tegenover de wereld maar die de wereld aanneemt tegenover de gemeente? Daarvan toch hangt de eerste af.

Daar zijn tijden dat de wereld het geloof der gemeente belijdt, haren Heer erkent, bij haar troost zoekt, bij haar ter school gaat. Is onze tijd een zoodanige? Erkent de wereld .Jezus als haar koning? Ik wil geen somber tafereel ophangen van de tegenwoordige maatschappij; ik wil haar haren rechtmatigen roem niet ontnemen, niet miskennen haren vooruitgang in kennis en wetenschap, hare beschaving, zich openbarende in het wegnemen van veel wat aanstootelijk en ruw is. Ja, ik zie er gaarne een teeken in, dat zij van den Christus zich niet kan losmaken, indien zij wat zij schoon acht en goed en heerlijk nog op eenigerlei wijze aan zijnen naam zoekt te verbinden, of hem voor het minst onder de heroën die zij eert eene eere-, ja eerste plaats wil inruimen. Wel worden nu en dan uitdrukkingen vernomen van haat tegen den Christus, en het „kruis hem, kruis hem" deiJoden vindt reeds een weerklank onder niet weinigen, die geacht worden op den weg der moderne maatschappij het verst gevorderd te zijn, maar toch is er nog in die maatschappij als een instinktmatige afkeer van die schrille tonen. Daar zijn er dan ook voorzeker onder u die het hoofd afkeeren, als zij den prediker des evangelies hooren gewagen van eene breuke tusschen de wereld en Christus. Is liet ook, dat zij de wereld te lief hebben om onpartijdig te kunnen oordeelen?

Welnu, voor zoo velen gij niet partijdig zijt, wat beteekent het onmiskenbare streven der moderne staatkunde om het woord van den Christus onaangeroerd te laten, buiten te sluiten uit alle publieke instellingen en voor den staat een grondslag te zoeken buiten de eeuwige ordeningen van het rijk Gods? Wat, liet streven der moderne wetenschap om de eindige wereld te verklaren buiten het oneindige, buiten God? Wat, de strekking der moderne kunst 0111 het ideale op te offeren aan liet streelen der zinnen en het prikkelen der hartstochten ? Is in dit alles slechts te erkennen eerbied voor de consciëntie, de waarheids-

Sluiten