Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwige ideale wereld, die aan de tegenwoordige, zichtbare en wisselvallige ten grondslag ligt. Het naast komt deze voorstelling aan die der israelietisehe profeten; toch is zij er nog door eene diepe klove van gescheiden. Met haar toch verliezen wij den persoonlijken God, God den schepper, dat is niets meer of minder dan God zeiven.

God is dan nog slechts de benaming voor het geheel, de samenvattende formule van ideeën en krachten, hoogstens de bewegende oorzaak, de alles ordenende wijsheid. Werkmeester in de groote fabriek der wereld, niet schepper der wereld, is het grootste begrip dier wijsbegeerte.

Dit is niet de voorstelling van Israels profeten. Hun Godsbegrip is dat God groot is en dat wij Hem niet begrijpen, dat zijn troon omgeven is van wolken en duisternis en dat Hij zelf een ontoegankelijk licht bewoont. Daarom is zijn naam niet te noemen. Wel weten zij dat God geene doode eenheid is en noemen zij Hem daarom in het meervoud: Elohim; maar dat meervoud is toch eene eenheid; want als één handelend wezen treedt Hij op en heeft als de God der geschiedenis een naam, den naam Jehova: Ik ben; een naam die evenzeer zijne onnoembaarheid aanduidt als zijne eeuwige kracht en goddelijkheid. Maar die ééne God wiens wezen onpeilbaar, wiens leven in eene volheid van krachten, uit wien, door wien, tot wien alle dingen zijn, die ééne God is zelf geen deel van hemel en aarde, evenmin de formule om de eenheid der wereld uit te drukken als de eenheid zelve der natuurkrachten. Hij is van al die krachten en van alle de ideeën, Hij is van de hemelen en van de aarde .... de Schepper.

De Schepper. In den beginne schiep God de hemelen en de aarde.

Scheppen, wat beteekent dit woord? Wij zijn gewoon het te beschrijven: uit niets voortbrengen. Het is goed, mits wij dit niets opvatten in den zin van de spreuk (Hebr. XI : 3), dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden.

Niet uit dingen die gezien worden, Scheppen is geen vormen, geen fatsoeneeren van eene aanwezige stof.

Sluiten