Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VOORTDUREND BESTAAN DES JOODSCHEN VOLKS, VERKLAARD UIT DESZELFS TOEKOMST.

Want ik wil niet, broeders, dat u dezo verborgenheid onbekend zij, (opdat gij niet wijs zijt bij u zelve), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der Heidenen zal ingegaan zijn.

En alzoo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen, en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob:

en dit is hun een verbond van mij, als ik hunne zouden zal wegnemen.

Zoo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zyu zij beminden, om der vaderen wil;

want do genadegiften en de roeping Gods zijn 011berouwelijk. Kom. XI : 25—29.

I)e woorden die ik u daar voorlas vestigen onze aandacht op een onderwerp dat, bij eene eerste beschouwing, van den aard onzer overdenkingen, zooals die ons gewoonlijk in de bedehuizen bezig houden, schijnt af te wijken, en met het christelijk leven in geen verband te staan. Immers geeft de Apostel ons hier de oplossing van een historisch vraagstuk, dat ongetwijfeld wel zeer merkwaardig is, dat de aandacht van al diegenen tot zich trekken moet die in de lotsbedeeling der menschheid belangstellen en in al die verschijnselen deelnemen welke hare geschiedenis uitmaken ; maar dat niettemin met ons geloof in geen betrekking schijnt te V. 1

Sluiten