Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat volk, 't welk eens bestemd was 0111 tegen de eeuw te getuigen, en deszelfs godsdienst in een koud en levenloos deïsme zoekt op te lossen; van een' anderen kant merkt men onder de ernstige gemoederen van dit volk, onder dezulken die de waarheid zoeken, eene besliste neiging op, om tot het woord van God alleen weder te keeren, en dat uit de dwalingen en overleveringen, welke hetzelve gedurende eeuwen onkenbaar gemaakt hebben, zuiver te voorschijn te doen komen, om alzoo alle levensrichtingen aan het gezichtspunt des Ouden Yerbonds te ' onderwerpen. Welk eene krachtige voorbereiding nu tot het Nieuwe Verbond is niet het inzicht in het Oude! Welk eene opvoedster tot Christus is niet de wet, van menschelijke overleveringen gezuiverd! Het is dan ook niet te verwonderen, dat het woord der zaligheid, tot Israël gebracht, weerklank vindt in veler harten, en dat men nooit zoo vele eerstelingen gezien heeft van een oogst, welke bewaard wordt voor de voleinding der eeuwen, en dat duizenden stemmen thans den lof des Lams, geofferd voor het rantsoen der wereld, vermelden, die eenmaal zuchtten over de verwoestingen van Jeruzalem. Zoo wordt het woord van God vervuld; zoo worden in den boezem dier menschheid die hare wegen volgt en waarvan het grootste gedeelte, helaas, voor de wegen van God blind is, zijne eeuwige raadsbesluiten ten uitvoer gelegd ; zoo krijgt de Christus eene gestalte in het midden van haar, en wordt zijne heerlijke verschijning voorbereid, door het steeds krachtiger leven van zijnen Geest in zijne gemeente; zoo gaan de eeuwen voort, en naderen den gelukzaligen tijd, wanneer, na het laatste oordeel der wereld, er een eenige kudde en een eenige Herder zijn zal. Hem nu die op den troon zit, en liet Lam, zij lof en eere, kracht en heerlijkheid van eeuwigheid tot eeuwigheid Amen.

Sluiten