Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekrachtigd, ja, uit de dooden opgewekt, maar toch Rabbi, leeraar, profeet machtig in woord en werk, zoo lang staan wij nog slechts in den voorhof van het Godsgebouw. Neen, zijne leer brengt ons tot zijnen persoon, en uit dezen persoon verstaan wij wederom de leer over hem. Zijn persoon: o, dat de christelijke kerk verdwijne, dat het christendom den weg ga van alle vleesch en zich oplosse in een nieuwerwetsch, westersch mahomedanisme, dat wij onze liooge feesten niet meer vieren noch avondmaal houden, indien het mogelijk ware dat wij Jezus Christus te boven kwamen! Noemt hem, hoe gij wilt, een profeet, een magiër, een genie, een wetgever, een apostel, een hervormer, maar noemt hem niet Heer en onderwerpt u niet aan hem, plaatst het geestelijk leven der menschheid niet meer onder zijn gebrekkig patronaat en spreekt mij niet meer van de gemeente van Jezus Christus, niet anders als van eene verachterde secte, indien dit mogelijk ware, mogelijk dat wij in hem een eindpaal, een grens aantroffen, mogelijk dai; wij zeiden: nu kan hij mij niet verder brengen; mogelijk dat een hoogere gids kwame, mogelijk dat de liefde, waarmede wij hem hebben liefgehad, eene liefde wierd van bescherming, van toegefelijkheid, van dankbare herinnering, en niet meer van knielende aanbidding, van zalige onderwerping! Maar. dat is niet mogelijk, roept gij uit met mij, gij allen die gelooft. Neen, dat is niet mogelijk: wij weten het uit de ervaring onzes geloofs, want het geloof leert profeteeren, profeteeren over het eeuwige. Maar onze profetie kunnen wij niet bewijzen. Zij staat hooger dan verstandelijke bewijsvoering en logische sluitredenen. Er is eene logica des verstands en er is er eene des levens en de eerste begrijpt de laatste niet en zegt van haar: zij is dwaasheid. Veel lichter valt het te bewijzen, met de zinnelijke wereld voor oogen, die, zegt men, alleen zekerheid aanbiedt, dat de ontwikkeling des geestes eene gelijke wisseling van standpunten vereischt als de stol van gedaante wisselt en dat het de heerlijkheid des mensclien is met iedere nieuwe periode, als de slang hare huid, zijne overtuigingen af te leggen en nieuwe aan te nemen, lichter zeg ik. dan aan te

y. 3

Sluiten