Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonen dat de ontwikkeling des geestes rust op een onveranderlijken grondslag en dat die grondslag is Jezus Christus, Jezus Christus, gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelftie, Jezus Christus, de eeuwige middelaar Gods en der menschen. Daarom, daar hier niet te bewijzen valt, maar te zien, te ervaren, dat de ervaring beslisse! Wij dagen u alzoo uit tot den stiijd, gij die niet aan Jezus Christus, als het eeuwig fondament der gemeente gelooft, tot den strijd, niet der wetenschap, dan kunt gij ons licht voor niet ontvankelijk verklaren en onze bestemming is het door u geslagen te worden, schoon niet verslagen. Neen, tot den strijd des levens dagen wij u uit. Richt uwe gemeenten op, uwe gemeenten, die niet meer naar Christus zich noemen, gemeenten des vrijen geestes, gemeenten der wetenden, in wier midden het borstbeeld des gekruisigden zal prijken, tusschen het borstbeeld van * den griekschen wijze en van den indischen asceet. En dat dan de geschiedenis beslisse, de geschiedenis die Gods gericht is. Wij wachten op welk altaar het vuur des hemels zal dalen. Is Ba«il God. dient hem! Is Jehova God, dient hem!

II.

Niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, Jezus Christus. Vertroostend, vermanend, bemoedigend is dit woord.

Vertroostend. Troost behoeven wij ten allen tijde, troost bovenal in tijden van gisting en omkeer, als die welke wij beleven. Hebben wij den troost niet van dat woord, dan hebben wij ook niet den moed om dezen tijd in het aangezicht te aanschouwen. Dan trachten wij aan zijnen schrik te ontkomen, zijne tegenstellingen te verbloemen, zijn heeten strijd te loochenen. Dan roepen wij: vrede, vrede, daar waar geen vrede is, en zachtkens dobberen wij voort op den breeden tijdstroom, en wij sluiten de

Sluiten