Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich ze te vergeten, en eenige verstrooiing te zoeken na zoo veel ernst. Arme, arme mensch, gij zijt te ongelukkig dan dat men u hard zou vallen. Uwe behoeften kunt gij niet verloochenen, en in uwe verblinding de ware bevrediging ontvluchtende, zegt gij met opgeheven hoofde: ik ben bevredigd.

Eene belijdenis is immers niet het uitspreken eener behoefte, maar het uitspreken eener bevrediging. Wanneer ik belijd, dan zeg ik niet: ik zoek waarheid, maar ik heb waarheid: ik stem in met iets dat gegeven is, dat buiten mij ligt, maar dat door mijne instemming liet mijne wordt, waaraan ik mij aansluit, dat ik mij toeeigen. Welnu, zie hier, volgens den apostel Johannes, de belijdenis der christelijke kerk, het feit dat volgens hem de hoogste waarheid is, en daarom de proefsteen van alle andere waarheden: Jezus Christus in het vleesch gekomen.

Jezus Christus in het vleesch gekomen. Verwondert gij u over de kortheid dier belijdenis ? Begrijpt gij niet hoe het mogelijk is den geheelen rijkdom der christelijke belijdenis terug te brengen tot dit ééne punt, saam te vatten in dit korte formulier? Onafzienbaar is de rij der boekdeelen, waarin de christelijke godgeleerdheid, die wij waarlijk niet omdat zij heden ten dage in ons vaderland op een dwaalweg verkeert, moeten verwerpen of wantrouwen, getracht heeft de schatten van wijsheid en kennis die in Christus zijn, neder te leggen. En indien wij ons bepalen tot de eigenlijke kerkelijke geloofsbelijdenissen welke kerkelijken oorsprong en kerkelijk gezag hebben, ook dan nog merken wij op dat, bij alle soberheid in het formuleeren en hoezeer ook de geest der gematigdheid en bezonnenheid de christelijke kerk doorgaans geleerd heeft om niet wijs te zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn, de stof evenwel te groot, te overstelpend is voor den arbeid, zoodat aan het formuleeren nimmer een einde komt, geen formulier de laatste en de hoogste uitdrukking is der waarheid, de taak nimmer is afgewerkt. Dit zeggen wij niet afkeurend. Wie is zoo vermetel om af te keuren wat onder de leiding van den Geest der waarheid in de kerk

Sluiten