Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHT JAARTALLEN HERDACHT.

Hij gedenkt, zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten. Psalm CV * 8.

Het zevende ha 1 v e-eeu wfeest der Hervorming! Is het een feest? Wij zouden daaraan kunnen twijfelen, zoo wij slechts letten op wat voor oogen is, en het „uit diepten van ellenden" schijnt meer een woord des tijds te zijn dan liet „Halleluja." Ja, indien wij slechts op den tijd letten, op het tijdelijke, op het voorbijgaande, de gedaante dezer wereld. Maar dan past ons nooit een feesttoon op aarde. Wij weten dat alle dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, en alleen de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Maar dit onzichtbare, dit eeuwige te aanschouwen te midden van de wisselende gedaante dezer wereld, in de geschiedenis der menschheid dat verbond Gods gade te slaan, dat daar blijft tot in eeuwigheid, dat is een eeuwige feeststof, dat wekt den blijden feesttoon. Daartoe noodig ik u te dezer ure. Juichtonen zult gij niet van mij liooren; ik wil de geschiedenis laten spreken en het tafereel dezer drie en een halve eeuw voor uwe oogen in eenige trekken laten voorbijgaan, en daartoe, te beginnen met het jaar der hervorming 1517, bij iedere halve eeuw eenige oogenblikken stilstaan. Moge de vrucht dezer historische beschouwing zijn: bevestiging van uw geloof aan de waarheid in ons tekstwoord uitgedrukt: „Hij gedenkt zijns verbonds tot in cler

Sluiten