Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den diamant niet te onderscheiden van de glinsterende steenen van den oever. De parel ligt diep, men moet haar visschen; alleen hij die parelen zoekt, de koopman in schoone parelen, erkent de waarde van deze parel wanneer hij haar vindt, en zegt dan: het

is genoeg, ik heb gevonden.

Deze verwerping is dus een daad der menschen, geene noodzakelijkheid der menschelijke natuur.

Eene daad der menschen, een schuld der menschen, eene zonde, ja, de zonde bij uitnemendheid der menschen.

Daarom een ontzaglijk, een onuitsprekelijk lijden voor den Zoon des menschen. De uitverkorene en dierbare bij God, de man, die naar de stoute profetische titulatuur in waarheid G ods medgezel kon genoemd worden, de man, die zoo iemand bij het verterend vuur en den eeuwigen gloed kon wonen, liever, die in den schoot des Vaders was, de eengeboren Zoon des Vaders, die man is geen Stoïcijn, hij wikkelt zich niet in den mantel zijner deugd. Zijne deugd, zijne gerechtigheid is geene zelfgenoegzaamheid0 Zoo iemand, hij heeft behoefte aan mededeeling, aan gemeenschap, aan wederkeerigheid der liefde. Ziet hij het eeuwige licht, daarom juist zoekt zijn oog de zachte tinten en de fijne schakeeringen van het liefelijk stralenspel van dat licht. Hoort hij immer des Vaders woord en ziet hij immer des Vaders werk, juist daarom is zijn rieken naar de vreeze des Heeren, d.i. dat hij haar opspeurt en als instinctmatig erkent, waar zij zich schuil

houdt onder de menschen.

Heeft hij het niet bewezen, bewezen in vreugde, bewezen in smart? Hij wilde niet op den berg der heerlijkheid blijven en er tabernakelen bouwen, maar weder afdalen tot de menschen, de kranken, de geraakten, de melaatschen, de bezetenen. Worstelt hij in het stof, als de ware Israël, met zijnen God, hij heeft behoefte aan den troost der zijnen en zegt tot zijne jongeren met het liefelijk verwijt der liefde: rKunt gij niet één uur met mij waken?" En zoo hij zalige oogenblikken gekend heeft in de wereld het waren die waarin zijn hart een menschenhart

Sluiten