Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Grieken niet kan aannemen, indien hem de levenservaring der menschen eene bespotting schijnt te zijn van 's menschen behoefte, waarom hij er niet anders dan met bittere ironie van kan spreken, het is omdat hij die eeuwigheid gevoelt, die God in 's menschen hart heeft gelegd, omdat die stem die van den eeuwigen God spreekt en den mensch niet toelaat vrede te vinden buiten Hem, te luide in dat hart spreekt dan dat de duizend stemmen der

wereld haar zouden kunnen verdooven.

Daarom, geene bekoring, geene bedwelming der zinnen, geen glans der wereld, geen tooi kan hem bevredigen. Werkelijkheid zoekt hij, werkelijkheid: beter is zij, al moge zij ook nog zoo wanhopig zijn, beter dan schijn. Beter, haar in het aangezicht te aanschouwen en tevens de gedachte aan, het ge\ oei voor hetgeen met haar strijdt, hetgeen niet werkelijk schijnt, maar toch m het hart te werkelijk is dan dat het geen waarheid zou zijn, te bewaren, dan den schijn voor het wezen, de zichtbare werkelijkheid

voor de eeuwige waarheid te houden.

Beter die tweespalt in het hart te dulden, te lijden, onder dat lijden schier te bezwijken, dan zich diets te maken dat de wereld en God zijn één, of God aan de wereld op te offeren. Had ik dan .geen recht om te zeggen, dat de levensbeschouwing

van den Prediker eene betrekkelijke waarheid heeft? God zij dank,

wij kunnen eene andere eene betere levensbeschouwing hebben, maar niet zonder die waarheid, de waarheid der tweespalt, eerst te hebben ingezien en gevoeld. Geene verzoening zonder tegenstelling, en te gemakkelijk leggen wij ons neer bij wat wij noemen eene christelijke levensbeschouwing, die toch geene waarheid voor ons kan zijn, wanneer wij niet vooraf het snijdende contrast tussehen onze ervaringen en onze behoeften hebben ingezien.

De mensch gaat naar zijn eeuwig huis. De mensch wordt geboren om te sterven, zijn leven is een weg naar het graf; deze door niemand geloochende stelling is een treurige, hoogst treurige waarheid, wanneer dit leven ons hoogste is, wanneer wij leven voor de tegenwoordige wereld, wanneer wij van dit

Sluiten