Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de traditioneele heidensche godsdiensten niet uit zich zelve wankelen, de vrucht der zendingwerkzaamheid niet in evenredigheid staat tot den moeitevollen arbeid, ja, dat menigmaal zendingsleeraars niet opgewassen zijn, noch verstandelijk noch zedelijk, tegen de wijsheid en de godsvrucht der aanbidders van Brahma en Hoeddha?

Maar wij behoeven niet zoo ver te zoeken om dezulken te vinden, die den zegen van Abrahams huis niet kennen. Zijn er niet midden in de christelijke wereld, die van den zegen der gemeente beroofd zijn, niet zonder hunne schuld, maar ook niet zonder de schuld der gemeente? Ik bedoel niet alleen die groote massa's in de groote steden der christenwereld, waar erger dan heidensche ruwheid, zedeloosheid en goddeloosheid gevonden wordt, die havelooze bevolking in die schamele woningen, waar ellende en gebrek heerschen, waar de feestelijke uren der gemeente niet bekend zijn, waar te nauwernood somwijlen de stem gehoord wordt van den schaarschen evangelist, een op duizenden. Ik bedoel dezulken, die hooger en fijner beschaving deelachtig zijn, ja die geacht worden de hoogste en fijnste beschaving te vertegenwoordigen, die nu eenmaal in onze bedehuizen geen woord vinden, of het niet zoeken, berekend voor hunne behoeften, geëvenredigd aan de eischen hunner verstandelijke ontwikkeling. Ach, is het niet zoo, dat de onkerkelijkheid der hoogere standen eene dubbel donkere schaduw werpt op beide, zoo wel op de gemeente die hen niet trekt, als op hen zeiven die haar niet zoeken, en dat de geloovige gemeente hoe langer zoo meer eene kleine, lichtschuwe secte dreigt te worden, te midden eener wereld die ander licht volgt en het licht der wereld niet zoekt bij hen, die toch den eerenaam dragen van kinderen des lichts?

Ismaël en zijne moeder, verdreven uit Abrahams's huis, zij zijn ons het beeld der uit de gemeente vluchtende, van haar

verlatene, soms verstooten wereld.

Toch heeft die Ismaël het teeken des verbonds in Abraham's huis ontvangen. Toch zijn die heidenen, beschaafd of onbeschaafd,

Sluiten