Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij diep, diep gesmart heeft, niet om der ijdelheid wille, waarlijk niet; maar omdat die deze getuigenis heeft in zijn hart ook iets heeft van de liefde van Jezus Christus voor de zielen, ook iets kent van de smart der liefde, ook iets gevoelt van den dorst naar gemeenschap, die in de laatste redenen des Heeren zoo heerlijk zich openbaart.

Ben ik veranderd? Ben ik aan mijn programma ontrouw geworden ? Gelooft het vrij, dat juist om die veranderde stemming jegens mij in de gemeente ik mij deze vraag dikwerf heb voorgelegd? Gelooft het vrij, dat ik op mij zeiven niet steunde en het niet voor onmogelijk hield dat de schuld aan mij lag, noch mij troostte met den hoogmoedigen waan: gij kunt niet afwijken, niet afvallen; niet troostte met de leer van de volharding der heiligen, die wederom hare kostbare waarheid heeft, beschouwd als de uitdrukking van de trouwe Gods, maar die tot een valstrik wordt voor degenen, die zich daarvan eene geiechtigheid maken.

Het zij verre! Maar wat zal ik antwoorden op deze vraag? Daar is trouw en trouw. Zich in het openbaar aan te klagen en te beschuldigen is in strijd met de kuischheid van liet geestelijk leven. God kent alleen de geheime afdwalingen des harten; Hij die de harten kent en de nieren proeft, Hij peilt de diepten van ellende die in het hart des menschen zijn, en die Hij ons door den Geest, die de Trooster is, openbaart, opdat wij ze Hem belijden, en tevens door Hem getroost worden.

Het woord: „Belijdt malkander de misdaden" (Jak. v : 16) heeft geene betrekking op die verborgene afdwalingen des harten; die God alleen kan dragen en verzoenen en wegnemen, maar op de daden waarin wij jegens malkander mochten misdreven hebben.

Welnu, Gemeente des Heeren, die ik thans voor het laatst als mijne gemeente toespreek, u belijden dat ik ongevoelig geweest ben voor die verwerping van zoo velen, dat gij mij eenigszins, ook dat gedeelte dat mijn woord niet wilde hooren, onverschilllig zijt geworden, of dat de tegenstand dien ik onder-

Sluiten