Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alzoo door zijn woord en geest een vasten band leggen ook tusschen u en mij !

Beschouwt en ontvangt mij als zoodanig, als medeleeraar in de gemeente aan uwe zorgen toevertrouwd, bedienaren des heiligen woords in haar midden! Ik weet het: daar is groot verschil in uw midden en op aller instemming zal mijne prediking voorzeker niet kunnen rekenen. Veel van hetgeen verschil van richting genaamd wordt behoort voorzeker tot de wetenschappelijke gehoorzalen en niet tot de vergaderingen der gemeenten, maar niet alles. Toch is het mijne overtuiging, door de ondervinding vaster in mij geworteld, dat in de prediking slechts één vijand te bestrijden is: de zonde, en dat voor het overige wij alleen door openbaring der waarheid ons zeiven aangenaam hebben te maken aan de consciëntiën der menschen. Mijne prediking zal niet zijn: „ja en neen," maar is geweest en zal zijn, ik vertrouw het, „ja in Hem." De oprechtheid mijner belijdenis zult gij, ik vertrouw het van u allen, erkennen, en voor zoover daar samenwerking tusschen ons mogelijk is, zal die ontstaan op Gods weg, dat is de weg der vrijheid en der liefde. God zegene u en stelle u tot een zegen in de gemeente!

Ook tot u, studeerende jongelingschap nog een woord, ook van deze plaats, waar ik hoop niet voor het laatst tot u gesproken te hebben. Alle aspiratiën der jeugd vinden — het is u ook uit deze prediking gebleken — weerklank in mijn hart. Over heilige geestdrift spraken wij. Zij is de roeping der jeugd, en slechts als die roeping wordt erkend, kan zij de kracht worden van den mannelijken leeftijd. Geestdrift: zij is u van nature zoo eigen; gij, die nog de zorgen niet kent van rijper jaren, gij die u de toekomst niet anders kunt voorstellen dan onder liefelijk licht. Zoo het wel met u is, dan is uw hart nog vol idealen. Heil u! Maar ziet, gij verliest die idealen, één voor één; zij verdwijnen voor de werkelijkheid en in plaats van den lichten blik in de toekomst wordt de horizon beneveld en het verschiet zoo donker, indien gij niet hunne waarheid hebt gevonden. Zorgt dat die idealen

Sluiten