Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stijl bedoeld wordt een inwendig kennen, een erkennen van zijn wezen, dat eerst bij den doop ontstond. Toch had hij hem voorzeker zelden ontmoet. I)e zoori van Zacharias was als zijn vader een kluizenaar. Al was deze een priester, hij woonde niettemin op liet gebergte van Juda en kwam slechts te Jerusalem naaide beurte zijner dagorde. De zoon. die hem in zijnen ouderdom geboren werd, was als Samuel, als Elia, een Nazireër den Heere. „Noch wijn noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders schoot aan." Deze profetie, nog vóór zijne geboorte uitgesproken, was aan hem in vervulling gegaan. In de woestijnen leefde hij tot den dag zijner vertooning aan Israël. Met kemelshaar was hij gekleed, als weleer de profeten in Israël, en sprinkhanen en wilde honig was zijn voedsel. In de woestijnen namelijk van het weinig bevolkte overjordaansche land. Verliet hij die woestijnen niet, althans eenmaal 'sjaars, zooals Jezus, voor een der groote feesten die te Jeruzalem moesten gevierd worden? Het is niet waarschijnlijk: althans de indruk bij zijn eerste optreden is die van eene onbekende, overweldigende persoonlijkheid. Men kon hem vragen: wie zijt gij ? en niemand wist zooals bij Jezus van zijne ouders. Daar in de woestijnen waren verbintenissen van afgescheidenen onder de Joden, die, den afval van Israël, de zedelijke vermolming van den joodschen staat kennende en als een hopeloozen toestand beschouwende, zich van de ceremonieele verplichtingen door de wet opgelegd, hadden los gemaakt en alleen nog maar door eene schatting die zij jaarlijks, in plaats van offeranden, voor den tempel betaalden, aan Israels verleden verbonden bleven. Esseners heetten zij; door herhaalde uitwendige reinigingen zochten zij de inwendige reinheid te bewaren, met heilige eeden verbonden zij zich aan elkander en sloten zich af van de wereld. Was Johannes een hunner? Voorzeker zijn zij hem niet onbekend gebleven, al kunnen wij den aard en den graad zijner betrekking tot hen niet nauwkeurig bepalen. Dat hij optrad evenals zij met den ongehoorden eisch, dat Israël, het volk des Heeren, gereinigd

Sluiten