Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het lichaam dat vergaat. Daar is ook een moord der ziele.

Zie daar komen zij, de heilbegeerigen van heinde en verre, de velen waarvan hij later zelf gezegd heeft: dat „zij zullen komen van Oosten en Westen en zullen met Abraham en Izak en Jakob aanzitten in het koninkrijk der hemelen," daar komen zij tot de kinderen des koninkrijks, tot het uitverkoren geslacht, dat de belofte en de roeping heeft van te zijn tot een zegen voor alle geslachten der aarde; en wat vinden zij?

Wat vinden zij? Dit ruime voorhof der Heidenen is door een hoogen muur afgesloten van het voorhof der kinderen Israëls; en wat binnen dien gewijden kring van liet volk Gods voor een heiligschennis zon worden gehouden, dat werd daar toegelaten: de openbare markt werd daar gehouden. Daar konden de offerdieren gekocht, daar het vreemde geld gewisseld worden. Het was toch eene onreine plaats. Niet de tempel werd geacht de Heidenen te heiligen; maar de Heidenen werden geacht den tempel te ontheiligen.

Wat vinden zij? In plaats van zich neder te buigen voor den troon des Heeren en neder te knielen op den voetbank zijner voeten, wordt hunne tempelgave ontvangen als een cijns voor den trotschen Farizeër, en mogen zij nederknielen op den voetbank van het gestoelte des priesters.

Hier in het huis des Heeren, het huis waarvoor Salomo gebeden had: „Aangaande den vreemde, die van uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verren lande om uws naams wil komen zal, (want zij zullen hooren van uwen grooten naam, en van uwe sterke hand, en van uwen uitgestrekten arm) als hij komen en bidden zal in dit huis; hoor Gij in den hemel, de vaste plaats uwer woning, en doe naar alles, waarom die vreemde tot U roepen zal, opdat alle volken der aarde uwen naam kennen (1 Kon. VIII: 41—43). En hier in dit huis, vinden zij zelfs geene plaats voor het stille gebed. Zij mogen hunne gaven brengen en hunne offerdieren slachten en dan — dan gaan zij heen, en de stem mag wel opkomen in hun hart: ook deze God is

Sluiten