Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich tot hem verzamelde in de woestijn. Zij hadden noch het recht noch de macht gehad het te verhinderen. Ja hebben zij zelven niet iedere zeloten-daad tegen de Romeinsche overheid kerkelijk ongestraft gelaten? Hoe zouden zij dezen hebben kunnen verhinderen den tempel te reinigen?

De daad konden zij niet afkeuren. Alleen dat hij het deed, dat was hun een doorn in 'toog. Hij, de jonge man uit Nazareth, wiens onafhankelijkheid van geest en zelfstandigheid van karakter zij wel hadden opgemerkt, deze achttien jaren lang; hij, die zich aangematigd had een eigen oordeel te hebben over de Schrift, en het versmaadt zich aan een van hunne scholen aan te sluiten; hij, van wien zij vermoedden dat Johannes hem bedoeld had, toen hij hun op hun vraag wie hij was, geantwoord had: ,na mij komt een die meerder is dan ik." Had hij zich voor't minst door hen laten legitimeeren; had hij eene aanstelling als rabbi bij hen gezocht; konden zij slechts op eenigerlei wijze den officieelen stempel drukken op zijne daad: zij zouden hem laten geworden. l)e kerk laat veel toe, mits men hare oppermacht erkenne; binnen hare muren veel vrijheid, mits men aan die muren niet rake; ja, de revolutionnair van gisteren wordt licht de heilige van heden, mits hij zich aan 'tkerkelijk gezag onderwerpe.

Maar thans.... hij stelt zich boven hen; hij handelt onafhankelijk van hen; hij doet eene daad die zij hadden behooren te verrichten, en die daad is een bedekt verwijt van plichtverzuim jegens hen. Zij hadden die markt in den tempel toegelaten; zij die voor de heiligheid van het huis des Heeren moesten zorgen, hadden daarin geene ontheiliging gezien, ja, wellicht eene goede inrichting; immers het kwam ten voordeele van de tempelkas, en het geld is eene macht, ook in de kerk; het kapitaal kan worden geheiligd. Daarbij, het was toch slechts de voorhof der Heidenen, en wat kunnen deze beter doen voor het huis des Heeren dan er hunne geschenken brengen.

En nu tast deze jonge man het door verjaring gewettigd

Sluiten