Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Jezus? Hij doorziet met éénen blik den toestand, dien zij zeiven niet kennen. Hij doorschouwt tot op den grond het zedelijk bederf van Israëls staat, en peilt de ongeneeselijke wonde van Israëls priesterregeering. Voorzeker, aan geen menseh, als mensch, wanhoopt hij; aan de mogelijkheid van persoonlijke bekeering twijfelt hij nooit, nooit; weldra zal hij aan een hunner den weg der wedergeboorte uitleggen; ja, tot het laatste toe, toen zij hem reeds ter dood veroordeeld hadden, heeft hij woorden voor het geweten var. een iegelijk hunner. Maar daar kunnen toestanden zijn, in zich zei ven ongeneeselijk, waaruit men gered, doch die niet meer hervormd kunnen worden; toestanden, waarin de zonde zich eerst moet openbaren als bij uitnemendheid zondigende, eer zij, niet veranderd maar opgeheven en door andere kunnen vervangen worden. Zoodanig was de toestand in Israël ten dage van Jezus' verschijning: dit verklaart zijn onafgebroken strijd tegen het Farizeïsme van den aanvang af; dit is de grond van de zedelijke noodzakelijkheid van zijnen dood. Sterven moet hij om te leven; overwonnen worden om te overwinnen; de zonde moet al hare woede aan hem verspillen, voordat zijne gerechtigheid het beginsel des nieuwen levens in de wereld en hare verzoening met God kan worden. Dit doorziet Jezus, zal ik zeggen met arendsblik, neen, met de klaarheid en de rust van een geest die God altijd ziet; dit gevoelt hij met de vastberadenheid van eenen die weet waartoe hij in de wereld gezonden is, welk eene roeping de zijne is, maar ook welk eene toekomst in die roeping hem wacht.

Zal hij het uitspreken? Zal hij aan Israëls oversten uitleggen, dat de gezindheid die hen bezielt, hen zal drijven tot het uiterste, tot den Messiasmoord? Neen, daartoe was de ure nog niet gekomen, zoover was de toestand nog niet gerijpt. Niet rijp bij hen, want een ontdekkend woord is dan alleen op zijne plaats wanneer tegen wil en dank het geweten moet toestemmen, dat het woord waarheid is. Dit zal geschieden later, wanneer zij reeds het besluit zullen hebben genomen, maar het nog verborgen houden, om hem

Sluiten