Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdreven van oord tot oord, wijkende soms in de woestijn ten Oosten, soms in de bergen ten Noorden of aan het Syro-Fenicische strand ten Westen.

Nu is het nog zoover niet gekomen. Johannes, die de geheele Galileesche werkzaamheid des Heeren in dit ééne feit samenvat, verhaalt in overeenstemming met de andere evangelisten, dat eene groote schare hem naar het Overjordaansche volgde, „ziende de teekenen die hij deed aan de kranken." Reeds was het de vraag bij de Galileërs geworden of hij, hun landsman, niet de Messias was (Matth. XII: 23); maar tevens was naar aanleiding daarvan door de Judeesche partij, die hem overal met arendsoogen bespiedde, het stilzwijgen verbroken en eene andere verklaring opgeworpen: hij kon wel zijne wonderen doen door des duivels macht. Nog vond wel die tegenstand weinig weerklank, maar toch was er reeds duidelijk eene teekening onder de menigte, tusschen degenen die zich afwendden en degenen die zich toekeerden, en was Jezus begonnen in gelijkenissen te spreken om dit onderscheid tusschen de al- of niet-ontvankelijken te doen uitkomen. Het was nu het tijdpunt dat geheel Galilea met hem bezig was, en van hem of van zijne apostelen, die hij twee aan twee had uitgezonden, het evangelie des koninkrijks had gehoord. Dezen waren juist teruggekeerd. Te hunnen behoeve in de eerste plaats zocht Jezus thans de eenzaamheid, wat de tweede evangelist doet uitkomen door vermelding van het woord: „komt gijlieden in eene woeste plaats hier alleen en rust een weinig." Maar niet alleen te hunnen behoeve. Zoo ooit, Jezus zelf had voorzeker thans behoefte aan eenzaamheid. Was hij niet uit Jeruzalem teruggekeerd met doodsgedachten en was niet het eerste wat hem in Galilea tegenkwam het bericht van liet doodvonnis aan Johannes voltrokken? Zocht Herodes hem niet te zien? Voorwaar donkere wolken pakten zich samen; het jaar des welgevallen was voorbij; het kruis teekende zich.

Hoog in het Noorden trok Jezus met zijne discipelen; in de eenzame bergstreek van Perea, noordoostelijk van de Galileesche

Sluiten