Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op bevel van den keizer van Rome, ruischt het lied uit de woningen des vredes: Eere aan God in de hoogste plaatsen, vrede op aarde, in de menschen welbehagen.

Het is niet de tragiek der ouden, niet de wanhopige strijd van mensch en god tegen het blinde noodlot; niet de gebonden Prometheus aan de rots; het is de ontbondene. Het is de vervulling van het profetische lied van Israël: Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren, en den dag der wraak onzes Gods; 0111 alle treurigen te troosten (Jes. LXI: 1, 2).

Lu daarom schromen wij niet deze tegenstelling in liet aangezicht te zien, en verhindert ons de tragische toon, die deze geschiedenis, die de geschiedenis der menschheid doordringt, niet den feestpsalm aan te heften. Ons Kerstevangelie zelf is de oplossing ; het is het vredewoord in de wereld; het is liet evangelie der verzoening.

En waarin bestaat deze tegenstelling uitgedrukt in de twee namen: Cesar Augustus en Jezus Christus?

Wij willen haar noemen met woorden aan den strijd van onze dagen ontleend.

De staat en de mensch; staatsalvermogen en vrije persoonlijkheid; of wilt gij, snijdender, voor wie deze woorden recht verstaat: socialisme en humaniteit.

Indien wij haar uitdrukken met deze woorden, aan de moderne

maatschappij ontleend, het is omdat wij de tegenstelling in haar

hedendaagsch karakter willen voorstellen. De Kerstgeschiedenis

toch is eene eeuwige geschiedenis, en ook heden is het een

nieuw evangelie, eene boodschap des hemels in den nacht dezer

wereld: Heden is u geboren de Zaligmaker welke is Christus de Heer.

De vereeniging van deze twee namen in het eerste Kerstevangelie: Cesar Augustus en Jezus Christus, is ons

Sluiten