Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I het symbool van den maatschappelijken strijd onzer dager

II de profetie der overwinning in dien strijd.

I.

Waarom noemde men het rijk van Cesar Augustus het vrederijk ?

Men was gekomen tot politieke eenheid.

Men was bezig de godsdienstige eenheid te maken.

Men meende op weg te zijn naar de maatschappelijke eenheid.

Een blik op de geschiedenis van Rome doet het ons zien. Zeven eeuwen had Rome bestaan ten tijde waarin ons geschiedverhaal valt, Deze zeven eeuwen waren eene aaneenschakeling geweest van binnenlandsche onlusten en buitenlandsche oorlogen. Nu eerst onder Cesar Augustus waren de deuren van den Janustempel, die alleen in oorlogstijd geopend bleven, voor de tweede maal gesloten. Voor de gestadige onrust van binnen was onder iederen regeeringsvonn afleiding gezocht in buitenlandschen krijg. En hoe zegevierend de wapenen van Rome geweest waren, daarvan getuigt de onmetelijke omvang van het rijk onder Cesar Augustus. Het omvatte schier de geheele beschaafde wereld van den Eufraat tot aan den Atlantischen oceaan, van Afrika's woestijnen tot aan de Alpen, ja tot aan de Noordzee. Welke nu was de oorzaak dier gestadige onrust, waarvoor 'in militaire glorie en verovering afleiding werd gezocht? Geene andere oorzaak had zij dan hetgeen nog heden ten dage de verborgen grond is van zooveel bloedvergieten, hetgeen men thans welluidendheidshalve noemt de sociale kwestie, met andere woorden: den strijd van armen en rijken. Deze kwestie beheerschte reeds de politiek van liet Romeinsche rijk, evenals zij de politiek beheersclit der 19^ eeuw. Rome heeft voor het rijk dezer wereld dezelfde profetische beteekenis als Jeruzalem voor het rijk des geestes.

Sluiten